ޞިއްޙީ މަރުކަޒު ތަކުގައި ޕޯރޓިކޯ އާއި ގަރާޖު ހެދުން
:
އައިޑީ:
ISLES/6211
: 25 ޖަނަވަރީ 2023
:
: 27 ޑިސެންބަރު 2023
:
:
ތަންފީޒީ އިދާރާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
2023 ގެ ބަޖެޓް :
1,783,822.00 ރ
2024 ގެ ބަޖެޓް :
1,605,440.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
: 25 ޖަނަވަރީ 2023
:
: 27 ޑިސެންބަރު 2023
:
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 2 އޮގަސްޓް 2023

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 ނ. ކުޑަފަރި
2 ނ. ޅޮހި
3 ރ. ރަސްގެތީމު
4 ރ. ކިނޮޅަސް
5 ބ. ފުޅަދޫ
6 ޅ. އޮޅުވެލިފުށި
7 ކ. ގުޅި
8 އއ. މަތިވެރި
9 އދ. ކުނބުރުދޫ
10 ވ. ރަކީދޫ
11 މ. ރަތްމަންދޫ
12 މ. ކޮޅުފުށި
13 ދ. ބަނޑިދޫ
14 ތ. އޮމަދޫ
15 ލ. ހިތަދޫ
16 ށ. ނަރުދޫ
17 ގދ. ނަޑެއްލާ
4,841,328.00
މިމަޝްރޫޢާ ގުޅޭ މަތީގައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް އިން މި ޕޯޓަލަށް އަޕްޑޭޓްކުރައްވާފައިވާ މަޢުލޫމާތެވެ. އެގޮތުން މި މަޝްރޫޢާ ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް އާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.
3328887
[email protected]