ޞިއްޙީ މަރުކަޒު ތަކުގައި ޕޯރޓިކޯ އާއި ގަރާޖު ހެދުން
:
އައިޑީ:
ISLES/6211
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ހިނގަމުންދަނީ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
'- ޞިއްޙީ މަރުކަޒުގެ އެކްސްޓެންޝަން ޢިމާރާތް ހެދުމުގެ މަޝްރޫޢާއި އެކު ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ކޮންޓްރެކްޓުކޮށްފައި އެކްސްޓެންޝަން އިމާރާތުގެ ކޮލަމްތައް ޖެހުމުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށްދަނީ - ޕޯޓިކޯ ހިޔާ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ދަނީ. - މަޝްރޫއުގެ %20 ޕްރޮގްރެސްވެފައި ކޮންޓްރެކްޓަރ : ރައިޒާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ކޮންޓްރެކްޓަރ އަގު: 4,502,381.38 ރުފިޔާ
: 16 ޖޫން 2022
:
: 29 ޑިސެންބަރު 2022
:
:
ތަންފީޒީ އިދާރާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
2023 ގެ ބަޖެޓް :
1,783,822.00 ރ
2024 ގެ ބަޖެޓް :
1,605,440.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
: 16 ޖޫން 2022
:
: 29 ޑިސެންބަރު 2022
:
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 29 ޖަނަވަރީ 2023

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 ނ. ކުޑަފަރި
2 ނ. ޅޮހި
3 ރ. ރަސްގެތީމު
4 ރ. ކިނޮޅަސް
5 ބ. ފުޅަދޫ
6 ޅ. އޮޅުވެލިފުށި
7 ކ. ގުޅި
8 އއ. މަތިވެރި
9 އދ. ކުނބުރުދޫ
10 ވ. ރަކީދޫ
11 މ. ރަތްމަންދޫ
12 މ. ކޮޅުފުށި
13 ދ. ބަނޑިދޫ
14 ތ. އޮމަދޫ
15 ލ. ހިތަދޫ
16 ށ. ނަރުދޫ
17 ގދ. ނަޑެއްލާ
4,841,328.00
މިމަޝްރޫޢާ ގުޅޭ މަތީގައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް އިން މި ޕޯޓަލަށް އަޕްޑޭޓްކުރައްވާފައިވާ މަޢުލޫމާތެވެ. އެގޮތުން މި މަޝްރޫޢާ ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް އާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.
3328887
[email protected]