ތ.ކިނބިދޫ ކައުންސިލް އޮފީސް އިމާރާތްކުރުން
:
އައިޑީ:
ISLES/6244
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ހިނގަމުންދަނީ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
ކޮންޓްރެކްޓަރ: ޕްރީފެބް މޯލްޑިވްސް ޕވޓ ލޓޑ އަގު:3،620175.11 ޢިމާރާތުގެ ތަނބުތައް ޖަހާ ތަނބުތަކުގެ ރިންގު ބަނުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށްދަނީ. އަދި ރޭނުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވެމުންދަނީ
:
:
:
:
:
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
2023 ގެ ބަޖެޓް :
1,240,706.00 ރ
2024 ގެ ބަޖެޓް :
1,116,636.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
:
: 30 އޮގަސްޓް 2022
: 4 ޖޫން 2023
:
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 16 މާރިޗު 2023

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 ތ. ކިނބިދޫ 750,000.00
3,274,837.00
މިމަޝްރޫޢާ ގުޅޭ މަތީގައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ އިން މި ޕޯޓަލަށް އަޕްޑޭޓްކުރައްވާފައިވާ މަޢުލޫމާތެވެ. އެގޮތުން މި މަޝްރޫޢާ ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ އާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.
3013100
[email protected]