ކ.ހިންމަފުށި އައްސޭރި ޖަލުގައި މެޑިކަލް ސެންޓަރެއް އިމާރާތް ކުރުން
:
އައިޑީ:
ISLES/6253
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގ މަރުހަލާގައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
ޑީޓެއިލް ޑްރޯއިން އާއި، ބީ،އޯ،ކިއު ތައްޔާރުކޮށް ނިމިފައި. މި ޕްރޮޖެކްޓް އެއްކޮށް ނިންމާލެވޭ ވަރަށް މި އަހަރު ފައިސާ ލިބިފައި ނުވާތީ، މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްގެ ލަފަޔާއި އެކު މި ޕްރޮޖެކްޓް އަށް ލިބިފައިވާ ފައިސާ އައްސޭރި ޖަލުގައި ގޭޓްހައުސް އިމާރަތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތަށް ބަދަލުކުރެވިފަ.
: 1 ޖުލައި 2022
:
: 30 ޑިސެންބަރު 2022
:
:
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
2023 ގެ ބަޖެޓް :
714,647.00 ރ
2024 ގެ ބަޖެޓް :
643,182.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
:
:
:
:
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 30 އޭޕްރިލް 2023

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 ކ. ހިންމަފުށި 34,980.00
1,489,286.00
މިމަޝްރޫޢާ ގުޅޭ މަތީގައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް އިން މި ޕޯޓަލަށް އަޕްޑޭޓްކުރައްވާފައިވާ މަޢުލޫމާތެވެ. އެގޮތުން މި މަޝްރޫޢާ ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް އާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.
3317998