ގދ.ފިޔޯރީ އައިސްޕްލާންޓް ގާއިމްކުރުން
:
އައިޑީ:
ISLES/6255
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ޕްލޭންކޮށްފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
އައިސްޕްލާންޓް ޤާއިމްކުރުމަށް މަސައްކަތް ރާވާފައިވާ ގޮތާއި، ފައިސާ ޑިސްބާރސް ކުރެވޭނެ ގޮތުގެ ޕްލޭނާއި ޓައިމްލައިނެއް ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރަމުން.
: 1 ޖުލައި 2022
:
: 31 ޑިސެންބަރު 2022
:
:
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
2022 ގެ ބަޖެޓް :
630,000.00 ރ
2023 ގެ ބަޖެޓް :
1,191,078.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
:
:
:
:
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 5 ޖުލައި 2022

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 ގދ. ފިޔޯރި 3,005,827.00
3,005,827.00
މިމަޝްރޫޢާ ގުޅޭ މަތީގައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ އިން މި ޕޯޓަލަށް އަޕްޑޭޓްކުރައްވާފައިވާ މަޢުލޫމާތެވެ. އެގޮތުން މި މަޝްރޫޢާ ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ އާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.
3322625