މ.މުލީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް އެކްސްޓެންޝަން
:
އައިޑީ:
ISLES/6256
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގ މަރުހަލާގައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
އެކްސްޓެންޝަން ޢިމާރާތް ހެދުން
: 16 ޖޫން 2022
:
: 19 އޮކްޓޫބަރު 2023
:
:
ތަންފީޒީ އިދާރާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
2023 ގެ ބަޖެޓް :
593,221.00 ރ
2024 ގެ ބަޖެޓް :
533,899.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
: 16 ޖޫން 2022
:
: 19 އޮކްޓޫބަރު 2023
:
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 1 ނޮވެންބަރު 2022

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 މ. މުލި 622,568.00
1,829,773.00
މިމަޝްރޫޢާ ގުޅޭ މަތީގައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް އިން މި ޕޯޓަލަށް އަޕްޑޭޓްކުރައްވާފައިވާ މަޢުލޫމާތެވެ. އެގޮތުން މި މަޝްރޫޢާ ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް އާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.
3328887
[email protected]