ނ.ލަންދޫ ޞިއްޙީ މަރުކަޒުގެ އެކްސްޓެންޝަން ޢިމާރާތް ހެދުން
:
އައިޑީ:
ISLES/6262
: 24 އޭޕްރިލް 2022
: 24 އޭޕްރިލް 2022
: 6 ސެޕްޓެންބަރު 2022
:
: 5 ސެޕްޓެންބަރު 2022
ތަންފީޒީ އިދާރާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
2023 ގެ ބަޖެޓް :
120,100.00 ރ
2024 ގެ ބަޖެޓް :
108,090.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
: 24 އޭޕްރިލް 2022
: 24 އޭޕްރިލް 2022
: 30 ޑިސެންބަރު 2022
: 5 ސެޕްޓެންބަރު 2022
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 13 މާރިޗު 2023

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 ނ. ލަންދޫ 551,370.00
779,560.00
މިމަޝްރޫޢާ ގުޅޭ މަތީގައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް އިން މި ޕޯޓަލަށް އަޕްޑޭޓްކުރައްވާފައިވާ މަޢުލޫމާތެވެ. އެގޮތުން މި މަޝްރޫޢާ ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް އާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.
3328887
[email protected]