ބ.ކެންދޫ ޞިއްޙީ މަރުކަޒުގެ އެކްސްޓެންޝަން ޢިމާރާތް ހެދުން
:
އައިޑީ:
ISLES/6264
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ހިނގަމުންދަނީ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
މިޕްރޮޖެކްޓުގެ ދަށުން ހަދަމުންދާ އެކްސްޓެންޝަން ޢިމާރާތުގެ ފިނިޝިންގހިޔާ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ދަނީ.
: 7 އޭޕްރިލް 2022
: 7 އޭޕްރިލް 2022
: 10 އޮގަސްޓް 2022
: 24 މޭ 2023
:
ތަންފީޒީ އިދާރާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
2023 ގެ ބަޖެޓް :
1,111,008.00 ރ
2024 ގެ ބަޖެޓް :
222,202.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
: 14 އޭޕްރިލް 2022
: 7 އޭޕްރިލް 2022
: 24 މޭ 2023
:
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 13 މާރިޗު 2023

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 ބ. ކެންދޫ 551,370.00
1,884,580.00
މިމަޝްރޫޢާ ގުޅޭ މަތީގައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް އިން މި ޕޯޓަލަށް އަޕްޑޭޓްކުރައްވާފައިވާ މަޢުލޫމާތެވެ. އެގޮތުން މި މަޝްރޫޢާ ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް އާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.
3328887
[email protected]