ގއ.ގެމަނަފުށި ޞިއްޙީ މަރުކަޒުގެ އެކްސްޓެންޝަން ޢިމާރާތް ހެދުން
:
އައިޑީ:
ISLES/6266
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ހިނގަމުންދަނީ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
30 އޮގަސްޓް 2022 ގައި ކޮންޓްރެކްޓްކޮށްފައި - އެކްސްޓެންޝަން އިމާރާތް ރޭނުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ. - މަޝްރޫޢުގެ %35 މަސައްކަތް ޕްރޮގްރެސްވެފައި - މަޝްރޫޢު ނިމޭނެކަމަށް ކޮންޓްރެކްޓަރ ލަފާކޮށްފައިވަނީ މާރިޗު 2023 ގެ ނިޔަލަށް ކޮންޓްރެކްޓަރ: ވީރު ގްރޫޕް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ކޮންޓްރެކްޓް އަގު: 3,958,171.47 ރުފިޔާ
: 31 މޭ 2022
: 30 އޮގަސްޓް 2022
: 31 ޖަނަވަރީ 2023
:
:
ތަންފީޒީ އިދާރާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
2023 ގެ ބަޖެޓް :
911,357.00 ރ
2024 ގެ ބަޖެޓް :
820,222.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
: 31 މޭ 2022
: 30 އޮގަސްޓް 2022
: 31 ޖަނަވަރީ 2023
:
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 26 ޖަނަވަރީ 2023

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 ގއ. ގެމަނަފުށި 551,370.00
2,282,949.00
މިމަޝްރޫޢާ ގުޅޭ މަތީގައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް އިން މި ޕޯޓަލަށް އަޕްޑޭޓްކުރައްވާފައިވާ މަޢުލޫމާތެވެ. އެގޮތުން މި މަޝްރޫޢާ ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް އާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.
3328887
[email protected]