ހއ.ހޯރަފުށި ހޮސްޕިޓަލް އައު އިމާރާތް
:
އައިޑީ:
ISLES/6276
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ޕްލޭންކޮށްފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
ހޮސްޕިޓަލް ޢިމާރާތް ކުރުން
: 13 ޖުލައި 2022
:
: 17 މޭ 2023
:
:
ތަންފީޒީ އިދާރާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
2022 ގެ ބަޖެޓް :
500,000.00 ރ
2023 ގެ ބަޖެޓް :
11,875,327.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
: 13 ޖުލައި 2022
:
: 17 މޭ 2023
:
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 27 ޖޫން 2022

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 ހއ. ހޯރަފުށި 26,132,950.00
26,132,950.00
މިމަޝްރޫޢާ ގުޅޭ މަތީގައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް އިން މި ޕޯޓަލަށް އަޕްޑޭޓްކުރައްވާފައިވާ މަޢުލޫމާތެވެ. އެގޮތުން މި މަޝްރޫޢާ ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް އާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.
3328887
[email protected]