ކ. މާފުށި ޖަލުގެ ޤައިދީން ބައިތިއްބާ ޔުނިޓްތައް މަންޑޭލާ ރޫލްސްއާ އެއްގޮތަށް އަޕްގްރޭޑްކުރުން
:
އައިޑީ:
ISLES/6309
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގ މަރުހަލާގައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
ޔުނިޓް4،3،2،1 އަދި 9ގެ އިންފްރާ ސްޓްރަކްޗަރ ބަދަލު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ސިންގަލް ސޯސްކޮށް ހަވާލު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ.
: 1 ސެޕްޓެންބަރު 2022
:
: 30 ނޮވެންބަރު 2022
:
:
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
2023 ގެ ބަޖެޓް :
301,740.00 ރ
2024 ގެ ބަޖެޓް :
271,566.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
:
:
:
:
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 30 އޭޕްރިލް 2023

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 ކ. މާފުށި 285,000.00
899,041.00
މިމަޝްރޫޢާ ގުޅޭ މަތީގައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް އިން މި ޕޯޓަލަށް އަޕްޑޭޓްކުރައްވާފައިވާ މަޢުލޫމާތެވެ. އެގޮތުން މި މަޝްރޫޢާ ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް އާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.
3317998