ށ.ނޫމަރާ ސިއްހީމަރުކަޒުގައި ލެބޯޓްރީއެއް ގާއިމްކުރުން
:
އައިޑީ:
ISLES/6316
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ހިނގަމުންދަނީ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
ސައިޓުގައި މަސައްކަތް ފެށިގެން ކުރިޔަށް ދަނީ.
: 9 ޖޫން 2022
: 18 ޖޫން 2022
: 31 ޑިސެންބަރު 2022
:
:
ތަންފީޒީ އިދާރާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
2023 ގެ ބަޖެޓް :
130,161.00 ރ
2024 ގެ ބަޖެޓް :
117,145.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
: 9 ޖޫން 2022
: 18 ޖޫން 2022
: 31 ޑިސެންބަރު 2022
:
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 31 އޮގަސްޓް 2022

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 ށ. ނޫމަރާ 210,000.00
457,306.00
މިމަޝްރޫޢާ ގުޅޭ މަތީގައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް އިން މި ޕޯޓަލަށް އަޕްޑޭޓްކުރައްވާފައިވާ މަޢުލޫމާތެވެ. އެގޮތުން މި މަޝްރޫޢާ ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް އާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.
3328887
[email protected]