ހއ.ފިއްލަދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒު ވަށާފާރު ރޭނުން
:
އައިޑީ:
ISLES/6330
: 19 ޑިސެންބަރު 2022
: 19 ޑިސެންބަރު 2022
: 31 ޑިސެންބަރު 2022
:
: 3 މޭ 2023
ތަންފީޒީ އިދާރާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
2023 ގެ ބަޖެޓް :
472,842.00 ރ
2024 ގެ ބަޖެޓް :
425,557.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
: 19 ޑިސެންބަރު 2022
: 19 ޑިސެންބަރު 2022
: 3 މޭ 2023
: 3 މޭ 2023
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 7 މޭ 2023

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 ހއ. ފިއްލަދޫ 150,000.00
1,048,399.00
މިމަޝްރޫޢާ ގުޅޭ މަތީގައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް އިން މި ޕޯޓަލަށް އަޕްޑޭޓްކުރައްވާފައިވާ މަޢުލޫމާތެވެ. އެގޮތުން މި މަޝްރޫޢާ ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް އާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.
3328887
[email protected]