ތ.ބުރުނި ގިރާ ސަރަހައްދު ހިމާޔަތްކުރުން
:
އައިޑީ:
ISLES/0635
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ހިނގަމުންދަނީ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
އަމަލީ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދަނީ
: 7 އޮކްޓޫބަރު 2021
: 9 އޮކްޓޫބަރު 2019
: 4 ޖަނަވަރީ 2022
:
:
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
- ޓްރަސްޓް ފަންޑް ( މޯލްޑިވްސް ގްރީން ފަންޑް )
2022 ގެ ބަޖެޓް :
2,263,934.00 ރ
2023 ގެ ބަޖެޓް :
4,069,731.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
: 7 އޮކްޓޫބަރު 2021
: 23 ސެޕްޓެންބަރު 2021
: 4 ޖޫން 2022
:
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 10 މޭ 2022

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 ތ. ބުރުނީ 18,108,722.00
18,108,722.00
މިމަޝްރޫޢާ ގުޅޭ މަތީގައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އިން މި ޕޯޓަލަށް އަޕްޑޭޓްކުރައްވާފައިވާ މަޢުލޫމާތެވެ. އެގޮތުން މި މަޝްރޫޢާ ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.
3320202
[email protected]