ގދ.ތިނަދޫގައި ފެންހިންދާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
:
އައިޑީ:
ISLES/0639
: 2 ސެޕްޓެންބަރު 2019
: 2 ސެޕްޓެންބަރު 2019
: 30 އޭޕްރިލް 2023
:
:
ފަންޑިންގ:
- ޓްރަސްޓް ފަންޑް ( މޯލްޑިވްސް ގްރީން ފަންޑް )
މަޝްރޫއުގެ ބަޖެޓް:
4,056,848.00 ރ
2023 ގެ ބަޖެޓް :
1,350,971.00 ރ
2024 ގެ ބަޖެޓް :
1,215,874.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
: 24 ޖަނަވަރީ 2021
: 2 ސެޕްޓެންބަރު 2019
: 30 އޭޕްރިލް 2023
:
: ރަށުގެ މަގުތައް ހަނިވުމުގެ ސަބަބުން ގިނަ މަސައްކަތްތައް މެނުއަލްކޮށް ކުރިއަށް ގެންދަންޖެހުން.
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 20 ޖޫން 2023

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 ގދ. ތިނަދޫ 2,534,603.00
5,101,448.00
މިމަޝްރޫޢާ ގުޅޭ މަތީގައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ އިން މި ޕޯޓަލަށް އަޕްޑޭޓްކުރައްވާފައިވާ މަޢުލޫމާތެވެ. އެގޮތުން މި މަޝްރޫޢާ ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ އާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.
3302200
[email protected]