ގދ.ގައްދޫ ސްކޫލް މަލްޓި ޕާޕަސް ހޯލާއި އޮފީސް އިމާރާތް
:
އައިޑީ:
ISLES/0064
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ޓެންޑަރކޮށްފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
އެވަލުއޭޝަންއިން އެއްވެސް ފަރާތެއް ފާސްވެފައިނުވާތީ 04 އޮގަސްޓް 2021 ގައި އަލުން އިއުލާންކުުރެވި 23 އޮގަސްޓް 2021 ގައި ބިޑް ނެގި ކިމިޓީ މަރުހަލާގައި
: 11 ނޮވެންބަރު 2019
: 11 ނޮވެންބަރު 2019
: 30 ޑިސެންބަރު 2020
:
:
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
2021 ގެ ބަޖެޓް :
1,428,367.00 ރ
2022 ގެ ބަޖެޓް :
3,234,291.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
: 11 ނޮވެންބަރު 2019
: 11 ނޮވެންބަރު 2019
: 30 ޑިސެންބަރު 2020
:
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 23 ނޮވެންބަރު 2021

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 ގދ. ގައްދޫ 15,278,950.00
15,278,950.00