ސ.ހިތަދޫ ގިރާ ސަރަހައްދު ހިމާޔަތްކުރުން
ތިމާވެށި ހިމާޔަތްކުރުމާއި ރައްކާތަރިކުރުން
އައިޑީ:
ISLES/0641
މަޝްރޫޢުގެ ސްޓޭޓަސް:
ޕްލޭންކޮށްފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
ކޮންސަލްޓެންސީ ކޮންޓްރެކްޓް ސޮއިކުރުމުގެ ކުރިން، މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓްއިން ކުރިއަށްގެންދާ މަޝްރޫއާ، މި މަޝްރޫއާ އެއްވެސް އޯވަރލެޕްވާ ކަންތައްތަކެއް ހުރިތޯ ބެލުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓަށް ވަނީ ރިކުއެސްޓް ފޮނުވާފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް (ދިވެހި ސަރުކާރު)
2020 ގެ ބަޖެޓް :
2,589,399.00 ރ
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 27 ފެބުރުވަރީ 2020

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫ
0.00