ސ.މަރަދޫފޭދޫ ފެންހިންދާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން - ޑިޒައިން
ފެނާއި ނަރުދަމާ
އައިޑީ:
ISLES/0644
މަޝްރޫޢުގެ ސްޓޭޓަސް:
ހިނގަމުންދަނީ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
މަސައްކަތުގެ އަށް ބޭނުންވާ ސާވޭތަކުރެވިފައި، ފީސިބިލިޓީ ރިޕޯޓް އަދި ކުރެހުންތަށް ހަދަމުންދަނީ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް (ދިވެހި ސަރުކާރު)
2020 ގެ ބަޖެޓް :
138,002.00 ރ
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 4 ޖޫން 2020

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 އައްޑޫ ސިޓީ މަރަދޫފޭދޫ 2,000,000.00
2,000,000.00