ސ.މީދޫ ފެންހިންދާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން - ޑިޒައިން
ފެނާއި ނަރުދަމާ
އައިޑީ:
ISLES/0645
މަޝްރޫޢުގެ ސްޓޭޓަސް:
ހިނގަމުންދަނީ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
މަސައްކަތުގެ/ސިސްޓަމްގެ ޑީޓެއިލް ޑިޒައިން އަށް ބޭނުންވާ ސާވޭތަކުރެވިފައި، ފީސިބިލިޓީ ރިޕޯޓް އަދި ކުރެހުންތަށް ހަދަމުންދަނީ
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް
މަޝްރޫޢުގެ ބަޖެޓް:
428095
2020 ގެ ބަޖެޓް :
154,114.00 ރ
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 7 ޖުލައި 2020

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 އައްޑޫ ސިޓީ މީދޫ 428,095.00
428,095.00