މެރިކަލްޗަރ އެންޓަރޕްރައިޒް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް
:
އައިޑީ:
ISLES/0646
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ނިމިފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
ޕްރޮޖެކްޓް ނިމިފައި.
:
: 9 ޖަނަވަރީ 2013
: 31 ޑިސެންބަރު 2019
:
: 31 ޑިސެންބަރު 2019
ފަންޑިންގ:
- ހިލޭ އެހީ ( އިފާޑް )
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
2021 ގެ ބަޖެޓް :
0.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
:
: 9 ޖަނަވަރީ 2013
:
: 31 ޑިސެންބަރު 2019
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 29 މާރިޗު 2021

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 މާލެ ސިޓީ ހުޅުލެ 1,000,000.00
2 ކ. މަނިޔަފުށި 1,000,000.00
3 ލ. އިސްދޫ 1,000,000.00
4 ލ. ކަލައިދޫ 1,000,000.00
9,011,217.00