މޯލްޑިވްސް ސަސްޓެއިނަބަލް ފިޝަރީޒް ރިސޯސަސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް
މަސްވެރިކަމާއި ކަނޑުފަޅުގެ ވަސީލަތްތައް
އައިޑީ:
ISLES/0647
މަޝްރޫޢުގެ ސްޓޭޓަސް:
ހިނގަމުންދަނީ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
ހިނގަމުންދަނީ. ވަކިވަކި ރަށްތަކުގެ ތަފްޞީލް އަޕްޑޭޓްތައް ޓެބްގައި.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ
ފަންޑިންގ:
- ހިލޭ އެހީ (ވޯލްޑް ބޭންކް)
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް
2020 ގެ ބަޖެޓް :
55,073,828.00 ރ
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 2 ޖޫން 2020

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 އދ. އޮމަދޫ 5,518,457.00
2 އދ. މަހިބަދޫ 5,518,457.00
3 އދ. ދަނގެތި 5,518,457.00
4 އދ. ދިގުރަށް 5,518,457.00
5 ގއ. މަޓު 33,000,000.00
55,073,828.00