ހއ.ހޯރަފުށި ވޮލީކޯޓު ތަރައްގީކުރުން
:
އައިޑީ:
ISLES/6497
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ހިނގަމުންދަނީ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
- މިމަސައްކަތް ކުރުމަށް 22 އޮގަސްޓް 2022 ގައި ކޮންޓްރެކްޓުގައި ސޮއިކޮށްފައި - ކުރެހުމަށް ބަދަލެއް ގެނައުމަށް މަޝްވަރާކުރެވިފައިވާތީ މަސައްކަތް ފެށުން ލަސްވެފައި. ނަމަވެސް ކުރީގެ ކުރެހުމަށް މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ކޮންޓްރެކްޓަރަށް އަންގައި، މޮބިލައިޒްކޮށްފައި. - ވަށާފާރު ރޭނުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ - މަޝްރޫޢުގެ %10 މަސައްކަތް ޕްރޮގްރެސްވެފައި - މަޝްރޫޢު ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކޮށްފައިވަނީ 3 މާރިޗު 2023 ގައި ކޮންޓްރެކްޓަރ: Brilliant Company ކޮންޓްރެކްޓް އަގު: 1,189,720.96 ރުފިޔާ
: 30 ސެޕްޓެންބަރު 2022
:
: 31 އޮކްޓޫބަރު 2022
:
:
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
2023 ގެ ބަޖެޓް :
403,200.00 ރ
2024 ގެ ބަޖެޓް :
362,880.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
: 30 ސެޕްޓެންބަރު 2022
:
: 31 އޮކްޓޫބަރު 2022
:
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 2 ފެބުރުވަރީ 2023

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 ހއ. ހޯރަފުށި 180,000.00
946,080.00
މިމަޝްރޫޢާ ގުޅޭ މަތީގައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް އިން މި ޕޯޓަލަށް އަޕްޑޭޓްކުރައްވާފައިވާ މަޢުލޫމާތެވެ. އެގޮތުން މި މަޝްރޫޢާ ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް އާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.
3347300
[email protected]