ވ.ރަކީދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒު ވަށާފާރު ރޭނުން
:
އައިޑީ:
ISLES/6516
: 11 ޖަނަވަރީ 2023
: 18 ޖަނަވަރީ 2023
: 29 އޭޕްރިލް 2023
: 31 މޭ 2023
:
ތަންފީޒީ އިދާރާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
2023 ގެ ބަޖެޓް :
263,299.00 ރ
2024 ގެ ބަޖެޓް :
236,969.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
: 18 ޖަނަވަރީ 2023
: 18 ޖަނަވަރީ 2023
: 31 މޭ 2023
:
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 2 އޮގަސްޓް 2023

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 ވ. ރަކީދޫ 100,000.00
635,813.00
މިމަޝްރޫޢާ ގުޅޭ މަތީގައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް އިން މި ޕޯޓަލަށް އަޕްޑޭޓްކުރައްވާފައިވާ މަޢުލޫމާތެވެ. އެގޮތުން މި މަޝްރޫޢާ ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް އާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.
3328887
[email protected]