އއ.އުކުޅަސް ސްކޫލް 4 ކްލާސްރޫމް
:
އައިޑީ:
ISLES/6545
: 25 ފެބުރުވަރީ 2023
: 9 ފެބުރުވަރީ 2023
: 13 ސެޕްޓެންބަރު 2023
:
:
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
2023 ގެ ބަޖެޓް :
2,324,510.00 ރ
2024 ގެ ބަޖެޓް :
2,615,074.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
: 25 ފެބުރުވަރީ 2023
: 9 ފެބުރުވަރީ 2023
: 13 ސެޕްޓެންބަރު 2023
:
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 12 ސެޕްޓެންބަރު 2023

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 އއ. އުކުޅަސް 500,000.00
5,831,845.00
މިމަޝްރޫޢާ ގުޅޭ މަތީގައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން އިން މި ޕޯޓަލަށް އަޕްޑޭޓްކުރައްވާފައިވާ މަޢުލޫމާތެވެ. އެގޮތުން މި މަޝްރޫޢާ ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން އާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.
3323262