އެކިރަށްތަކުގައި ކޯޓު އިމާރާތްކުރުން
:
އައިޑީ:
ISLES/6550
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ޕްލޭންކޮށްފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
07 މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ މަސައްކަތް ފެށުމަށްޓަކައި، ޑްރޯވިންގ އަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް ގެނެސް، ބީއޯކިއު އާއި އިންޖިނިއަރިން ހެދުމުގެ މަސައްކަތް، ބަޔަކާއި ޙަވާލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ
: 1 ޖަނަވަރީ 2022
:
:
:
:
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް
2022 ގެ ބަޖެޓް :
5,000,000.00 ރ
2023 ގެ ބަޖެޓް :
10,000,000.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
:
:
:
:
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 11 މޭ 2022

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 ނ. ލަންދޫ
2 ރ. އިނގުރައިދޫ
3 އއ. މާޅޮސް
4 އދ. ހަންޏާމީދޫ
5 ފ. ފީއަލި
6 ދ. ބަނޑިދޫ
7 ހއ. ވަށަފަރު
25,000,000.00
މިމަޝްރޫޢާ ގުޅޭ މަތީގައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އިން މި ޕޯޓަލަށް އަޕްޑޭޓްކުރައްވާފައިވާ މަޢުލޫމާތެވެ. އެގޮތުން މި މަޝްރޫޢާ ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.
3322303
[email protected]