ހުޅުމާލޭ ހިޔާ ފްލެޓް ސަރަހައްދުގެ ވަގުތީ މިސްކިތް އިމާރާތްކުރުން
:
އައިޑީ:
ISLES/6557
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ނިމިފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
މިސްކިތުގެ މަސައްކަތް ނިންމާ ހުޅުވުފާަފއި
: 25 ޖަނަވަރީ 2022
: 15 ޖަނަވަރީ 2022
: 30 މާރިޗު 2022
:
: 31 މާރިޗު 2022
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް
2022 ގެ ބަޖެޓް :
0.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
:
: 15 ޖަނަވަރީ 2022
: 28 މާރިޗު 2022
: 31 މާރިޗު 2022
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 4 އޮކްޓޫބަރު 2022

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 މާލެ ސިޓީ ހުޅުމާލެ 5,000,000.00
5,000,000.00
މިމަޝްރޫޢާ ގުޅޭ މަތީގައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް އިން މި ޕޯޓަލަށް އަޕްޑޭޓްކުރައްވާފައިވާ މަޢުލޫމާތެވެ. އެގޮތުން މި މަޝްރޫޢާ ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް އާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.
3020200
[email protected]