ކ.ކާށިދޫ މިސްކިތު ނުނިމިހުރި މަސައްކަތް ކުރުން
:
އައިޑީ:
ISLES/0665
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ނިމިފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
މިސްކިތުގެ މަސައްކަތްތައް ނިމި މިސްކިތް ބޭނުންކުރަން ފަށާފައި
:
: 3 ސެޕްޓެންބަރު 2018
:
:
: 4 ފެބުރުވަރީ 2020
ފަންޑިންގ:
- ޓްރަސްޓް ފަންޑް ( މިސްކިތްތަކާއި ބެހޭ ވަޤްފް ފަންޑް )
2022 ގެ ބަޖެޓް :
0.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
:
: 3 ސެޕްޓެންބަރު 2018
:
: 4 ފެބުރުވަރީ 2020
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 19 ޖަނަވަރީ 2021

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 ކ. ކާށިދޫ 4,123,296.00
4,123,296.00