ކ.ކާށިދޫ މިސްކިތު ނުނިމިހުރި މަސައްކަތް ކުރުން
އިސްލާމީ ޢަޤީދާ
އައިޑީ:
ISLES/0665
މަޝްރޫޢުގެ ސްޓޭޓަސް:
ނިމިފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
މިސްކިތުގެ މަސައްކަތް ނިމި ރިޓެންޝަން މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް
ފަންޑިންގ:
- ޓްރަސްޓް ފަންޑް (މިސްކިތްތަކާއި ބެހޭ ވަޤްފް ފަންޑް)
2020 ގެ ބަޖެޓް :
142,183.00 ރ
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 12 މާރިޗު 2020

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 ކ. ކާށިދޫ
0.00