ލ.ގަން މަތިމަރަދޫ މިސްކިތް އިމާރާތްކުރުން
:
އައިޑީ:
ISLES/0668
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ހިނގަމުންދަނީ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
ފިނިޝިންގ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށްދަނީ
:
: 8 ފެބުރުވަރީ 2020
: 9 ސެޕްޓެންބަރު 2021
:
:
ފަންޑިންގ:
- ޓްރަސްޓް ފަންޑް ( ޒަކާތު ފަންޑް )
2021 ގެ ބަޖެޓް :
2,341,419.00 ރ
2022 ގެ ބަޖެޓް :
122,509.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
:
: 8 ފެބުރުވަރީ 2020
: 9 ސެޕްޓެންބަރު 2021
:
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 14 ސެޕްޓެންބަރު 2021

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 ލ. ގަން 7,663,928.00
7,663,928.00