ހދ.ނޮޅިވަރަމް ސްކޫލުގައި 5 ކްލާސްރޫމް
ތަޢުލީމު
އައިޑީ:
ISLES/0067
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ހިނގަމުންދަނީ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
1 ވަނަ ފްލޯ ސްލެބް އަޅާފައިި، ތަނބު މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދަނީ، ފިލާތައް ނެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ދަނީ
މުއައްސަސާ:
އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން - މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް (ދިވެހި ސަރުކާރު)
2020 ގެ ބަޖެޓް :
3,027,214.00 ރ
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 17 ނޮވެންބަރު 2020

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 ހދ. ނޮޅިވަރަމް
0.00