ހދ.ނޮޅިވަރަމް ސްކޫލުގައި 5 ކްލާސްރޫމް
:
އައިޑީ:
ISLES/0067
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ނިމިފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
މަސައްކަތް އެއްކޮށް ނިމިފައި
: 21 ޑިސެންބަރު 2019
: 21 ޑިސެންބަރު 2019
: 30 ނޮވެންބަރު 2021
:
: 17 އޮކްޓޫބަރު 2021
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
2022 ގެ ބަޖެޓް :
372,807.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
: 21 ޑިސެންބަރު 2019
: 21 ޑިސެންބަރު 2019
: 30 ނޮވެންބަރު 2021
: 17 އޮކްޓޫބަރު 2021
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 17 އޭޕްރިލް 2022

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 ހދ. ނޮޅިވަރަމް 8,204,797.00
8,204,797.00
މިމަޝްރޫޢާ ގުޅޭ މަތީގައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން (އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން) އިން މި ޕޯޓަލަށް އަޕްޑޭޓްކުރައްވާފައިވާ މަޢުލޫމާތެވެ. އެގޮތުން މި މަޝްރޫޢާ ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން (އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން) އާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.
3323262