ރ.ވާދޫގައި މިސްކިތް އިމާރާތްކުރުން
:
އައިޑީ:
ISLES/0670
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ހިނގަމުންދަނީ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
މިސްކިތް ހިޔާކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް
: 16 ސެޕްޓެންބަރު 2021
: 1 ޖުލައި 2019
: 1 ޖަނަވަރީ 2022
:
:
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
2021 ގެ ބަޖެޓް :
2,009,893.00 ރ
2022 ގެ ބަޖެޓް :
111,148.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
:
: 6 ޖުލައި 2021
: 1 ޖަނަވަރީ 2022
:
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 14 ސެޕްޓެންބަރު 2021

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 ރ. ވާދޫ 5,445,936.00
5,445,936.00