އއ.ބޮޑުފުޅަދޫގައި މިސްކިތް އިމާރާތްކުރުން
އިސްލާމީ ޢަޤީދާ
އައިޑީ:
ISLES/0671
މަޝްރޫޢުގެ ސްޓޭޓަސް:
ހިނގަމުންދަނީ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
މިސްކިތުގެ ރޫފް ބީމްގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށްދަނީ. މުންނާރުގެ ކޮންކްރިޓް މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ދަނީ/ ވަށާފާރު ތަނބުތައް ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް ނިމިފައި.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް (ދިވެހި ސަރުކާރު)
2020 ގެ ބަޖެޓް :
2,147,447.00 ރ
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 12 މާރިޗު 2020

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 އއ. ބޮޑުފޮޅުދޫ 3,000,000.00
3,000,000.00