ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އައު އިމާރާތް
:
އައިޑީ:
ISLES/0678
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ނިމިފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
ޑިފެކްޓް ލައިބިލިޓީ ޕީރިއަޑް ކުރިއަށްދަނީ ބިލްޑިންގ މަސައްކަތް ނިމިފައި.
:
:
:
:
:
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
2022 ގެ ބަޖެޓް :
109,462.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
:
:
:
:
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 17 ޖުލައި 2022

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 މާލެ ސިޓީ މާލެ 41,854,869.00
41,854,869.00
މިމަޝްރޫޢާ ގުޅޭ މަތީގައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާ އިން މި ޕޯޓަލަށް އަޕްޑޭޓްކުރައްވާފައިވާ މަޢުލޫމާތެވެ. އެގޮތުން މި މަޝްރޫޢާ ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާ އާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.
331994
[email protected]