ޑިޖިޓަލް ޓެރެސްޓީރިއަލް ނެޓްވޯރކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް (ލޯކަލް ކޮމްޕޮނަންޓް)
:
އައިޑީ:
ISLES/0680
:
:
:
:
:
މަޝްރޫޢު ޙަވާލުކޮށްފައިވާ އެސް.އޯ.އީ/އެހެނިހެން ފަރާތް(ތައް):
- ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިއާ
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
2023 ގެ ބަޖެޓް :
140,000.00 ރ
2024 ގެ ބަޖެޓް :
126,000.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
:
:
:
:
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 5 ޖުލައި 2023

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 ހއ. ދިއްދޫ
2 ފުވައްމުލައް ސިޓީ ފުވައްމުލައް
3 އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫ
4 ނ. މަނަދޫ
5 ބ. އޭދަފުށި
6 ޅ. ހިންނަވަރު
7 މާލެ ސިޓީ ވިލިނގިލި
8 ކ. މާފުށި
9 ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީ ކުޅުދުއްފުށި
10 އދ. ދަނގެތި
11 ވ. ފެލިދޫ
12 ފ. ފީއަލި
13 ފ. ނިލަންދޫ
14 ތ. ދިޔަމިގިލި
15 ލ. ގަން
16 ގދ. ގައްދޫ
17 ގދ. ފިޔޯރި
266,000.00
މިމަޝްރޫޢާ ގުޅޭ މަތީގައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އިން މި ޕޯޓަލަށް އަޕްޑޭޓްކުރައްވާފައިވާ މަޢުލޫމާތެވެ. އެގޮތުން މި މަޝްރޫޢާ ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.
1617
[email protected]