ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް (ރަންވޭ)
:
އައިޑީ:
ISLES/0681
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ހިނގަމުންދަނީ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
މުޅި ޕްރޮޖެކްޓްގެ %96.6 މަސައްކަތް ނިމިފައި. އީސްޓް އަދި ވެސްޓް އޭޕްރަންގެ މަސައްކަތް ނިމިފައި، އައު ރަންވޭގެ މަސައްކަތް %99 ނިމިފައި، ފިއުލްފާމްގެ %94.6 ނިމިފައި، ފިޔުލް ޑިސްޓްރިބިއުޝަން މަސައްކަތުގެ %85.8 ނިމިފައި، އަދި ކާގޯ ޓަރމިނަލްގެ %95.3 ނިމިފައި.
:
: 19 ނޮވެންބަރު 2016
: 24 ފެބުރުވަރީ 2021
:
:
މަޝްރޫޢު ޙަވާލުކޮށްފައިވާ އެސް.އޯ.އީ/އެހެނިހެން ފަރާތް(ތައް):
- މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް
ފަންޑިންގ:
- ލޯން އެހީ ( ކޮމާޝަލް ލޯންސް )
2023 ގެ ބަޖެޓް :
0.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
:
: 19 ނޮވެންބަރު 2016
: 24 ފެބުރުވަރީ 2021
:
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 31 ޖަނަވަރީ 2023

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 މާލެ ސިޓީ ހުޅުލެ
މިނިސްޓްރީ/މުއައްސަސާގެ އަޕްޑޭޓް
އައު ރަންވޭގެ މަސައްކަތް %100 ނިމިފައި، އައު އޭޕްރަން (އީސްޓް އަދި ވެސްޓް) %100 ނިމިފައި، ކާރގޯ ޓަރމިނަލް %97.7 ނިމިފައި، ފިއުލް ފާރމް އޭރިއާ %98 ނިމިފައި، ފިއުލް ޑިސްޓްރިބިއުޝަން %85.9 ނިމިފައި އަދި މިހާރު ބޭނުންކުރާ އޭޕްރަންގެ ރީފަރބިޝްމަންޓް މަސައްކަތް %100 ނިމިފައި
ނިމުނު އިންސައްތަ: 97
1,418,413,168.00
1,418,413,168.00
މިމަޝްރޫޢާ ގުޅޭ މަތީގައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އިން މި ޕޯޓަލަށް އަޕްޑޭޓްކުރައްވާފައިވާ މަޢުލޫމާތެވެ. އެގޮތުން މި މަޝްރޫޢާ ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.
1617
[email protected]