ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް (ޓާރމިނަލް)
:
އައިޑީ:
ISLES/0682
:
: 28 ޖުލައި 2016
: 22 މޭ 2022
:
:
މަޝްރޫޢު ޙަވާލުކޮށްފައިވާ އެސް.އޯ.އީ/އެހެނިހެން ފަރާތް(ތައް):
- މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް
ފަންޑިންގ:
- ލޯން އެހީ ( އަބޫ ދާބީ ސަރުކާރު )
- ލޯން އެހީ ( ސައުދީ ފަންޑް )
- ލޯން އެހީ ( ކުވެއިތު ފަންޑް )
- ލޯން އެހީ ( އޮފިޑް )
- ލޯން އެހީ ( ވަކިފަރާތެއް ހަމަނުޖެހޭ )
- ލޯން އެހީ ( އޮފިޑް )
2023 ގެ ބަޖެޓް :
686,229,201.00 ރ
2024 ގެ ބަޖެޓް :
518,558,554.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
:
: 28 ޖުލައި 2016
: 22 މޭ 2022
:
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 30 މޭ 2023

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 މާލެ ސިޓީ ހުޅުލެ
މިނިސްޓްރީ/މުއައްސަސާގެ އަޕްޑޭޓް
އިންޖިނިއަރިންގ ވޯކްސް (ޑިޒައިން)ގެ %85.6، ޕްރޮކިއުމަންޓް ވޯކްސްގެ %34.9، ކޮންސްޓްރަކްޝަން ވޯކްސްގެ %45.9، ސަބްސްޓްރަކްޗަރ ވޯކްސްގެ %99.9 އަދި ސުޕަރސްޓްރަކްޗަރ ވޯކްސްގެ %89.4 މަސައްކަތް ވަނީ ނިމިފައެވެ.
ނިމުނު އިންސައްތަ: 42
2,741,533,628.00
4,015,704,123.00
މިމަޝްރޫޢާ ގުޅޭ މަތީގައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އިން މި ޕޯޓަލަށް އަޕްޑޭޓްކުރައްވާފައިވާ މަޢުލޫމާތެވެ. އެގޮތުން މި މަޝްރޫޢާ ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.
1617
[email protected]