ހުޅުމާލޭ އައިލަންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް
:
އައިޑީ:
ISLES/0683
:
: 12 ޖަނަވަރީ 2017
: 30 އޮގަސްޓް 2020
: 30 އޮގަސްޓް 2020
:
ފަންޑިންގ:
- ލޯން އެހީ ( ސައުދީ ފަންޑް )
2023 ގެ ބަޖެޓް :
87,884,490.00 ރ
2024 ގެ ބަޖެޓް :
33,287,849.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
:
: 12 ޖަނަވަރީ 2017
: 30 އޮގަސްޓް 2020
:
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 31 ޖަނަވަރީ 2023

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 މާލެ ސިޓީ ހުޅުމާލެ
މިނިސްޓްރީ/މުއައްސަސާގެ އަޕްޑޭޓް
5 ބްރިޖް އެޅުމުގެ ކޮމްޕޯނަންޓް %100 ނިމިފައި، ފޭޒް 1 އާއި 2އާ ދެމެދު ފުރަތަމަ ޗެނަލް އާއި ހުޅަނގު ފަރާތު ޝީޓް ޕައިލިންގ މަސައްކަތް %100 ނިމިފައި އަދި ޗެނަލް 2ކާއި 2 ހާބަރާއި ބީޗް އަދި ކޮންވެންޝަން ސެންޓަރ ޝޯރ ޕްރޮޓެކްޝަން މަސައްކަތް %3.26 ނިމިފައި
ނިމުނު އިންސައްތަ: 58
641,991,941.00
763,164,280.00
މިމަޝްރޫޢާ ގުޅޭ މަތީގައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އިން މި ޕޯޓަލަށް އަޕްޑޭޓްކުރައްވާފައިވާ މަޢުލޫމާތެވެ. އެގޮތުން މި މަޝްރޫޢާ ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.
1617
[email protected]