ހދ.މަކުނުދޫ މަސްމާރުކޭޓް އިމާރާތްކުރުން
:
އައިޑީ:
ISLES/0688
: 16 އޮގަސްޓް 2018
: 16 އޮގަސްޓް 2018
: 26 އޮކްޓޫބަރު 2019
:
: 26 އޮކްޓޫބަރު 2019
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
2023 ގެ ބަޖެޓް :
0.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
: 16 އޮގަސްޓް 2018
: 16 އޮގަސްޓް 2018
: 26 އޮކްޓޫބަރު 2019
: 26 އޮކްޓޫބަރު 2019
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 25 ޖަނަވަރީ 2023

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 ހދ. މަކުނުދޫ 1,283,674.00
1,283,674.00
މިމަޝްރޫޢާ ގުޅޭ މަތީގައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ އިން މި ޕޯޓަލަށް އަޕްޑޭޓްކުރައްވާފައިވާ މަޢުލޫމާތެވެ. އެގޮތުން މި މަޝްރޫޢާ ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ އާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.
3013100
[email protected]