ހދ.މަކުނުދޫ މަސްމާރުކޭޓް އިމާރާތްކުރުން
:
އައިޑީ:
ISLES/0688
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ނިމިފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
މަސައްކަތް ނިމިފައި.
: 16 އޮގަސްޓް 2018
: 16 އޮގަސްޓް 2018
: 26 އޮކްޓޫބަރު 2019
:
: 26 އޮކްޓޫބަރު 2019
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
2021 ގެ ބަޖެޓް :
0.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
: 16 އޮގަސްޓް 2018
: 16 އޮގަސްޓް 2018
: 26 އޮކްޓޫބަރު 2019
: 26 އޮކްޓޫބަރު 2019
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 30 މާރިޗު 2021

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 ހދ. މަކުނުދޫ 1,283,674.00
1,283,674.00