ގދ.ފިޔޯރީ ކައުންސިލް އޮފީސް އިމާރާތް ގާއިމުކުރުން
:
އައިޑީ:
ISLES/0689
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ނިމިފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
ޢިމާރާތް ނިމި ކައުންސިލާއި ހަވާލުކުރެވިފައި. ރިޓެންޝަން ދެއްކުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދަނީ
: 24 އޮގަސްޓް 2017
: 24 އޮގަސްޓް 2017
: 4 އޭޕްރިލް 2020
:
: 4 އޭޕްރިލް 2020
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
2021 ގެ ބަޖެޓް :
0.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
:
: 24 އޮގަސްޓް 2017
:
: 4 އޭޕްރިލް 2020
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 5 ޖަނަވަރީ 2021

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 ގދ. ފިޔޯރި 430,238.00
430,238.00