ނ.އަތޮޅު މަދަރުސާ މަލްޓި ޕާޕަސް ހޯލް
:
އައިޑީ:
ISLES/0069
: 25 ނޮވެންބަރު 2021
: 26 ނޮވެންބަރު 2021
: 22 ސެޕްޓެންބަރު 2022
:
:
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
2023 ގެ ބަޖެޓް :
357,751.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
: 26 ނޮވެންބަރު 2021
: 26 ނޮވެންބަރު 2021
: 22 ސެޕްޓެންބަރު 2022
:
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 18 ޖުލައި 2023

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 ނ. މަނަދޫ 6,442,093.00
6,799,844.00
މިމަޝްރޫޢާ ގުޅޭ މަތީގައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން (އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން) އިން މި ޕޯޓަލަށް އަޕްޑޭޓްކުރައްވާފައިވާ މަޢުލޫމާތެވެ. އެގޮތުން މި މަޝްރޫޢާ ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން (އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން) އާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.
3323262