ގއ.ކޮނޑޭ ކައުންސިލް އޮފީސް އިމާރާތް ގާއިމުކުރުން
:
އައިޑީ:
ISLES/0692
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ނިމިފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
- 2019 ވަނަ އަހަރު މަސައްކަތް ނިންމާ ކައުންސިލުން އިމާރާތާ ހަވާލުވެފައި ކޮންޓްރެކްޓަރ: އަމޭން މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ކޮންޓްރެކްޓުގެ އަގު: 4,492,486.00 ރުފިޔާ (ކުރި ދައުރުގައި ފަށައި މި ދައުރު މަސައްކަތް ނިންމާފައި)
: 21 ނޮވެންބަރު 2019
: 21 ނޮވެންބަރު 2019
: 27 ނޮވެންބަރު 2020
: 6 މޭ 2021
: 3 މޭ 2021
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
2023 ގެ ބަޖެޓް :
0.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
:
: 21 ނޮވެންބަރު 2019
: 3 މޭ 2021
: 3 މޭ 2021
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 26 ޖަނަވަރީ 2023

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 ގއ. ކޮނޑޭ 5,625,318.00
5,625,318.00
މިމަޝްރޫޢާ ގުޅޭ މަތީގައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ އިން މި ޕޯޓަލަށް އަޕްޑޭޓްކުރައްވާފައިވާ މަޢުލޫމާތެވެ. އެގޮތުން މި މަޝްރޫޢާ ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ އާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.
3013100
[email protected]