ކ.ހުރާގައި ހިނަވާގެ އިމާރާތްކުރުން
ވިލުންތެރި މުޖުތަމަޢު
އައިޑީ:
ISLES/0698
މަޝްރޫޢުގެ ސްޓޭޓަސް:
ހިނގަމުންދަނީ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
ބިލަށް ފައިސާ ދެއްކުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ
މުއައްސަސާ:
ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް (ދިވެހި ސަރުކާރު)
2020 ގެ ބަޖެޓް :
24,850.00 ރ
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 16 މާރިޗު 2020

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 ކ. ހުރާ
0.00