ގއ.ދެއްވަދޫ ހިނަވާގެ އިމާރާތްކުރުން
:
އައިޑީ:
ISLES/0702
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ނިމިފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
މަސައްކަތް 15 އޮގަސްޓް 2019 ނިމިފައި އަދި ކައުންސިލުން އިމާރާތާ ހަވާލުވެފައި
: 27 މޭ 2019
: 27 މޭ 2019
: 15 އޮގަސްޓް 2019
:
: 15 އޮގަސްޓް 2019
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
2023 ގެ ބަޖެޓް :
0.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
: 27 މޭ 2019
: 27 މޭ 2019
: 15 އޮގަސްޓް 2019
: 15 އޮގަސްޓް 2019
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 26 ޖަނަވަރީ 2023

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 ގއ. ދެއްވަދޫ 1,023,055.00
1,023,055.00
މިމަޝްރޫޢާ ގުޅޭ މަތީގައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ އިން މި ޕޯޓަލަށް އަޕްޑޭޓްކުރައްވާފައިވާ މަޢުލޫމާތެވެ. އެގޮތުން މި މަޝްރޫޢާ ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ އާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.
3013100
[email protected]