ގއ.ގެމަނަފުށި ގަބުރުސްތާނު ވަށާފާރު ރޭނުން
:
އައިޑީ:
ISLES/0703
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ނިމިފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
މަސައަކަތް ނިމި، ފައިސާ ދައްކާ ނިމިފައި
: 16 އޮކްޓޫބަރު 2019
: 16 އޮކްޓޫބަރު 2019
: 6 ޑިސެންބަރު 2019
:
: 6 ޑިސެންބަރު 2019
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
2021 ގެ ބަޖެޓް :
0.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
: 16 އޮކްޓޫބަރު 2019
: 16 އޮކްޓޫބަރު 2019
: 6 ޑިސެންބަރު 2019
: 6 ޑިސެންބަރު 2019
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 5 ޖަނަވަރީ 2021

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 ގއ. ގެމަނަފުށި 615,750.00
615,750.00