ގއ.ގެމަނަފުށި ހިނަވާގެ އިމާރާތްކުރުން
:
އައިޑީ:
ISLES/0704
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ނިމިފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
- ކައުންސިލު އިމާރާތުގެ މަސައްކަތް 2021 މޭ ގައި ނިމިފައި. އިމާރާތް ބޭނުން ކުރަން ފަށާފައި
: 7 ޖުލައި 2019
: 7 ޖުލައި 2019
: 5 ނޮވެންބަރު 2019
:
: 5 ނޮވެންބަރު 2019
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
2023 ގެ ބަޖެޓް :
0.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
: 7 ޖުލައި 2019
: 7 ޖުލައި 2019
: 5 ނޮވެންބަރު 2019
: 5 ނޮވެންބަރު 2019
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 26 ޖަނަވަރީ 2023

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 ގއ. ގެމަނަފުށި 1,037,742.00
1,037,742.00
މިމަޝްރޫޢާ ގުޅޭ މަތީގައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ އިން މި ޕޯޓަލަށް އަޕްޑޭޓްކުރައްވާފައިވާ މަޢުލޫމާތެވެ. އެގޮތުން މި މަޝްރޫޢާ ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ އާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.
3013100
[email protected]