ގއ.ގެމަނަފުށި ހިނަވާގެ އިމާރާތްކުރުން
:
އައިޑީ:
ISLES/0704
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ނިމިފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
މަސައްކަތް ނިންމާ ކައުންސިލުން އިމާރާތާ ހަވާލުވެފައި
: 7 ޖުލައި 2019
: 7 ޖުލައި 2019
: 5 ނޮވެންބަރު 2019
:
: 5 ނޮވެންބަރު 2019
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
2021 ގެ ބަޖެޓް :
0.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
: 7 ޖުލައި 2019
: 7 ޖުލައި 2019
: 5 ނޮވެންބަރު 2019
: 5 ނޮވެންބަރު 2019
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 5 ޖަނަވަރީ 2021

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 ގއ. ގެމަނަފުށި 1,037,742.00
1,037,742.00