ޒޯން 3 ގެ ކުންޏާއި ވަސީލަތްތައް މެނޭޖުކުރާ މަރުކަޒު އަޕްގްރޭޑްކުރުން
:
އައިޑީ:
ISLES/7042
:
:
:
:
:
ފަންޑިންގ:
- ޓްރަސްޓް ފަންޑް ( މޯލްޑިވްސް ގްރީން ފަންޑް )
2023 ގެ ބަޖެޓް :
14,956,720.00 ރ
2024 ގެ ބަޖެޓް :
15,883,280.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
:
:
:
:
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 4 ޖުލައި 2022

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 ކ. ކާށިދޫ
2 ކ. ގާފަރު
3 ކ. ދިއްފުށި
4 ކ. ތުލުސްދޫ
5 ކ. ހުރާ
6 ކ. ހިންމަފުށި
7 ކ. ގުޅި
8 ކ. މާފުށި
9 ކ. ގުރައިދޫ
10 އއ. ތޮއްޑޫ
11 އއ. ރަސްދޫ
12 އއ. އުކުޅަސް
13 އއ. މަތިވެރި
14 އއ. ބޮޑުފޮޅުދޫ
15 އއ. ފެރިދޫ
16 އއ. މާޅޮސް
17 އއ. ހިމެންދޫ
18 އދ. ހަންޏާމީދޫ
19 އދ. އޮމަދޫ
20 އދ. ކުނބުރުދޫ
21 އދ. މަހިބަދޫ
22 އދ. މަންދޫ
23 އދ. ދަނގެތި
24 އދ. ދިގުރަށް
25 އދ. ފެންފުށި
26 އދ. ދިއްދޫ
27 އދ. މާމިނގިލި
28 ވ. ފުލިދޫ
29 ވ. ތިނަދޫ
30 ވ. ފެލިދޫ
31 ވ. ކެޔޮދޫ
32 ވ. ރަކީދޫ
30,840,000.00
މިމަޝްރޫޢާ ގުޅޭ މަތީގައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ އިން މި ޕޯޓަލަށް އަޕްޑޭޓްކުރައްވާފައިވާ މަޢުލޫމާތެވެ. އެގޮތުން މި މަޝްރޫޢާ ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ އާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.
3302200
[email protected]