ރ.އަލިފުށި ސްކޫލް މަލްޓި ޕާޕަސް ހޯލް
:
އައިޑީ:
ISLES/0071
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ހިނގަމުންދަނީ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
ބީމް ރިއެންފޯސްމަންޓް މަސައްކަތް ނިމިފައި
: 11 މޭ 2021
: 11 މޭ 2021
: 1 އޭޕްރިލް 2022
:
:
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
2021 ގެ ބަޖެޓް :
4,681,302.00 ރ
2022 ގެ ބަޖެޓް :
329,081.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
: 11 މޭ 2021
: 11 މޭ 2021
: 1 އޭޕްރިލް 2022
:
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 14 ސެޕްޓެންބަރު 2021

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 ރ. އަލިފުށި 8,123,896.00
8,123,896.00