ކ.ދޫނިދޫ ވަގުތީ ބަދިގެ އިމާރާތްކުރުން
:
އައިޑީ:
ISLES/0712
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ނިމިފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
ރިޓެންޝަންގެ މަސައްކަތްތަކާއިއެކު ނިމިފައި
:
: 23 ޖޫން 2019
: 30 ސެޕްޓެންބަރު 2019
:
: 30 ސެޕްޓެންބަރު 2019
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
2021 ގެ ބަޖެޓް :
0.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
:
: 23 ޖޫން 2019
:
: 30 ސެޕްޓެންބަރު 2019
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 7 ސެޕްޓެންބަރު 2021

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 ކ. ދޫނިދޫ 0.00
0.00