ކުޑަކުދިންގެ ޕާކަށް ބޭނުންވާ ސާމާނު ސަޕްލައިކުރުން
:
އައިޑީ:
ISLES/0713
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
އެވޯޑްކޮށްފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
ޕާރކް ސެޓްތަށް ގެނެއުމަށް އިޢުލާން ކުރެވި، ބިޑްތަށް އިވެލުއޭޓް ކޮށް އެވޯޑް ކުރެވިފައި. ކޮންޓްރެކްޓް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވެމުންދަނީ
: 25 އޮކްޓޫބަރު 2020
: 1 މޭ 2019
: 31 ޖަނަވަރީ 2021
:
:
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
2022 ގެ ބަޖެޓް :
0.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
: 4 ސެޕްޓެންބަރު 2022
: 25 އޮގަސްޓް 2019
: 30 ޖޫން 2021
:
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 21 ޖޫން 2022

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 ފުވައްމުލައް ސިޓީ ފުވައްމުލައް
އެގްރީމަންޓް ސޮއި ކުރުމަށްފަހު ފޮނުވައި ދިނުމަށް އެންގިފައި
ނިމުނު އިންސައްތަ:
2 ހއ. ތުރާކުނު
* ޕާކަށް ކާޕެޓު ލިބުނުހާ އަވަހަކަށް ތަކެތި އިންސްޓޯލް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފެށޭނެކަމަށް. ބައުންޑްރީގައި ކުލަލުމާއި ވޯކްވޭ ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ނިމިފައިކަމަށް. ލަސްވަނީ ބަޖެޓުގެ ތާށިކަމެއް އުޅޭތީ ކަމަށް. * ބައުންޑްރީގެ ސީލަރާއި ކުލަލުމާއި ވޯރކްވޭ ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ
ނިމުނު އިންސައްތަ:
3 އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫ
* ޕާކުސެޓު ބެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އިއުލާނު ކުރެވިފައި
ނިމުނު އިންސައްތަ:
4 އައްޑޫ ސިޓީ މަރަދޫ
* ޕާކު ޑިޒައިން ކުރުމާއި އެކު އިއުލާނުކޮށް އަމަލީ މަސައްކަތްތައް ދަނީ ކުރެވެމުން.
ނިމުނު އިންސައްތަ:
5 އައްޑޫ ސިޓީ ފޭދޫ
* ޕާކުސެޓު ބެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އިއުލާނު ކުރެވިފައި
ނިމުނު އިންސައްތަ:
6 ހއ. މާރަންދޫ
* ޕާކު ސާމާނު މައުންޓް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދަނީ. ފައިނޭންޝިއަލް ދަތިކަމެއް އުޅޭތީ ލަސްވަނީ ކަމަށް.
ނިމުނު އިންސައްތަ:
7 ނ. މާޅެންދޫ
ޕާކު ހުޅުވިފަ.
ނިމުނު އިންސައްތަ:
8 ނ. ލަންދޫ
* ބިން ސާފުކުރެވިފައި. ޕާކުގެ މަސައްކަތް ހަވާލުކުރާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އިއުލާނުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ.
ނިމުނު އިންސައްތަ:
9 ނ. މާފަރު
* ހަވާލުކޮށްފައިވާ ކޮންޓްރެކްޓަރ އާއި މައްސަލަޖެހުމުގެ ސަބަބުން މަސައްކަތް ހުއްޓިފައި. ކައުންސިލްގެ ސްޓާފުން ލައްވާ ދެން ހުރި މަސައްކަތް ކުރާނެކަމަށް.
ނިމުނު އިންސައްތަ:
10 ހއ. އުތީމު
* ޕާކު ހުޅުވިފައި.
ނިމުނު އިންސައްތަ:
11 ނ. މިލަދޫ
* އިއުލާނުކުރުމުގެ އިދާރީ ފައިނަލް މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދަނީކަމަށް
ނިމުނު އިންސައްތަ:
12 ނ. ފޮއްދޫ
* އިއުލާންކޮށްގެން މީހަކު ނުވުމުގެ ސަބަބުން ކައުންސިލުން މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ނިންމާފައި. ނަމަވެސް މިދުވަސްކޮޅު މޫސުން ގޯސްވުމުގެ ސަބަބުން މަސައްކަތް ހުއްޓިފައި. ޕާކުގެ ސާމާނު ރޭވުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދަނީ.
ނިމުނު އިންސައްތަ:
13 ހއ. ބާރަށް
* ބަޖެޓު ނެތުމުގެ ސަބަބުން ޕާކުގެ އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ނުފެށި. ޕާކުގެ މަސައްކަތް ބިޑަށް ލުމަށްފަހު ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ކައުންސިލްއިން ނިންމާފައި. ވަރަށް އަވަހަށް އެމަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ ކަމަށް.
ނިމުނު އިންސައްތަ:
14 ހއ. އުލިގަމު
* ކޮންޓްރެކްޓަރ އާއި ހަވާލުކުރެވިފައި. މަސައްކަތް ލަސްވީ އިދާރީ މަސައްކަތްތައް ނުކުރެވި އޮތުމުން.
ނިމުނު އިންސައްތަ:
15 ރ. ވާދޫ
ޕާކު ހުޅުވިފަ. (ކުރިން ހުރި ޕާކެއްގައި ހަމައެކަނި ސާމާނުތައް ބަހައްޓާލީ)
ނިމުނު އިންސައްތަ:
16 ރ. މާކުރަތު
* އަދި އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ނުފެށޭ ކަމަށް. ކުރިން ކަނޑައަޅާފައި އިން ބިން ބަދަލު ކުރުމަށް އަދި ކޮންފާމް ނުވާކަމަށް
ނިމުނު އިންސައްތަ:
17 ރ. ރަސްމާދޫ
ޕާކު ހެދުމަށް ނިންމާފައިވާ ބިމުން ރުއްގަސް ނެގުން
ނިމުނު އިންސައްތަ:
18 ރ. މަޑުއްވަރި
ޕާކު އެތެރޭގައި ޓާފް އެޅިފައި. އިތުރު މަސައްކަތް ކުރުމަށް އިއުލާން ކުރެވޭނެ ކަމަށް.
ނިމުނު އިންސައްތަ:
19 ރ. މީދޫ
* ބަޖެޓުގެ ތާށިކަމެއް އުޅޭތީ މަސައްކަތް ހުއްޓިފައިކަމަށް
ނިމުނު އިންސައްތަ:
20 ރ. ހުޅުދުއްފާރު
ޕާކު ހުޅުވިފަ.
ނިމުނު އިންސައްތަ:
21 ރ. ދުވާފަރު
* ޕާކުގެ ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ނިމި ވަގުތީ ގޮތުން ހުޅުވިފައި. ނަން ބޯޑު ލިބުނުހާ އަވަހަކަށް ރަސްމީ ގޮތުން ހުޅުވާނެކަމަށް.
ނިމުނު އިންސައްތަ:
22 ބ. ކެންދޫ
* އިންސްޓޯލް ކުރުމަށް ކޮންކްރީޓް މަސައްކަތް ނިމިފައި. މިހާރު ލޭންޑްސްކޭޕިންގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދަނީ.
ނިމުނު އިންސައްތަ:
23 ބ. ކިހާދޫ
ޕާކު ހުޅުވިފަ.
ނިމުނު އިންސައްތަ:
24 ބ. ފުޅަދޫ
* މަސައްކަތް ލަސްވަނީ ލިބިފައިވާ ފައިސާއަށް އެކަން ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ނެތުމުން ކަމުގައި.
ނިމުނު އިންސައްތަ:
25 ބ. ގޮއިދޫ
* ޕާކު މަސައްކަތް ނިމި ވަގުތީގޮތުން ހުޅުވިފައި.
ނިމުނު އިންސައްތަ:
26 ޅ. ހިންނަވަރު
* ލަސްވަނީ ކޮވިޑާއި ގުޅިގެން ޕާކު ގާއިމްކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ އިދާރީ މަސައްކަތްތަކާއި އަމަލީ މަސައްކަތް މަޑުޖެހިފައިވުމުން، އަދި ކައުންސިލްގެ ދައުރު ބަދަލުވުމާއިވެސް ގުޅިގެން
ނިމުނު އިންސައްތަ:
27 ޅ. ނައިފަރު
* ބައުންޑަރީގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް އެބަ ދާކަމަށް.
ނިމުނު އިންސައްތަ:
28 ޅ. ކުރެންދޫ
* ޕާކު ސާމާނުގެ އިންސްޓޯލްމަންޓްގެ މަސައްކަތް ނިމިފައި. ބިންގަނޑު ލެވެލްކުރަން ޖެހޭކަމަށް، އަދި އެމަސައްކަތް މިމަސް ތެރޭގައި ފެށޭނެކަމަށް.
ނިމުނު އިންސައްތަ:
29 ކ. ކާށިދޫ
* ރަށުގެ އާބާދީ ހުރި ގޮތުން އިތުރު ޕާކެއް ބޭނުންވާކަމަށް، އަދި ވަރަށް އަވަހަށް އިތުރު ޕާކެއް ލިބޭނެކަމަށް (ކައުންސިލްގެ ޚަރަދުގައި ގަންނަ ޕާކެއް). އެހެންކަމުން އެ ޕާކުސެޓު ލިބުމުން 2 ޕާކުގެ މަސައްކަތަށް އެއްކޮށް އިއުލާނުކުރުމަށް މަޑުޖައްސާލާފައިކަމަށް.
ނިމުނު އިންސައްތަ:
30 ކ. ގާފަރު
* ޕާކު ނިމި ބޭނުންކުރެވެމުން ދަނީ. ރަސްމީކޮށް ނުހުޅުވާކަމަށް. މިހާރު 8 ވަރަކަށް މަސްވެއްޖެކަމަށް. ދެން ރަސްމީކޮށް ހުޅުވޭނީ އަނެއްކާވެސް ޕާކުސެޓުތައް ހަދައިގެންކަމަށް، އެއީ ގިނަ ދުވަހު ބޭނުންކުރެވިފައި ހުރުމުން އެއްބައި އެއްޗެހި ހަލާކުވެފައި ހުރުމުން ކަމަށް.
ނިމުނު އިންސައްތަ:
31 ކ. ދިއްފުށި
* ޕާކުގެ ކުރެހުން ފައިނަލް ވެފަ ކަމަށް. ޕާކުގެ މަސައްކަތަށް ކުރެވެމުން ދަނީ. އަދި 2022 މާރިޗު މަހުގެ ފަހުކޮޅު ޕާކުގެ ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ނިމި ހުޅުވޭވަރުވާނެކަމަށް.
ނިމުނު އިންސައްތަ:
32 ކ. ގުޅި
* ޕާކު އެޅުމަށް ފަހުން ކަނޑައެޅުނު ބިން ސާފުކުރެވިފައި ކަމަށް. ޕާކުގެ މަސައްކަތް ފެށިގެން ކުރިއަށްދާކަަމަށް.
ނިމުނު އިންސައްތަ:
33 ކ. މާފުށި
* ޕާކުގެ ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ނިމިފައި. ރަސްމީކޮށް ނުހުޅުވާ، ނަމަވެސް ވަގުތީ ގޮތުން ބޭނުންކުރެވެމުން ދާކަމަށް. ޕާކު ހުޅުވާނެ ތާރީޚެއް ނިންމުމަށް މިނިސްޓްރީއަށް ސިޓީ ފޮނުވާނެކަމަށް.
ނިމުނު އިންސައްތަ:
34 ހދ. ނައިވާދޫ
* ޕާކުގެ ކުރެހުން ނިމިފައިކަމަށް. ވަރަށް އަވަހަށް ޕާކުގެ މަސައްކަތް ކުރާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އިއުލާނު ކުރާނެކަމަށް. ލަސްވަނީ ކުރީގެ ކައުންސިލްއިން ޕާކުގެ މަސައްކަތް ނުކޮށް އޮތީމަކަމަށް.
ނިމުނު އިންސައްތަ:
35 ހދ. ނޮޅިވަރަންފަރު
* ކޮންޓްރެކްޓަރ އާއި އެގްރިމެންޓް ކުރެވި މަސައްކަތް ފެށިފައިކަމަށް. ޕާކުގެ ފައުންޑޭޝަން އެޅި، މިހާރު ދަނީ ތަނބުތައް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ކަމަށް. ޕާކުގެ ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ތާރީޚަކީ 2022 ގެ މެދުތެރެކަމަށް.
ނިމުނު އިންސައްތަ:
36 ހއ. މޮޅަދޫ
* ޕާކު ސާމާނު ރާވާފައިކަމަށް، އަދި ބޭނުން ކުރެވޭވަރު ކޮށްފައިކަމަށް. ބައުންޑްރީ ވޯލްގެ އެއްވެސް މަސައްކަތެއް އަދި ނުކުރެވޭކަމަށް.
ނިމުނު އިންސައްތަ:
37 ހދ. ނޮޅިވަރަމް
* ލަސްވަމުން ދަނީ ލޭންޑް ސާވޭ އޮތޯރިޓީއިން އަދިވެސް ހުއްދަ ނުލިބޭތީ ކަމަށް. ބޮޑަށް ގަބޫލުކުރެވެނީ ލޭންޑް ޔޫޒް ޕްލޭން ނުނިމި އޮތުމުގެ ސަބަބުން ހުއްދަނުލިބެނީ ކަމަށް. ކޮވިޑްގެ ސަބަބުން ވެސް މަސައްކަތް ހުއްޓިފައި އޮތް ކަމަށް.
ނިމުނު އިންސައްތަ:
38 ހދ. ކުރިނބި
* ކުރީ ކައުންސިލްއިން ޕާކަށް ކަނޑައަޅާފައިއިން ބިން ރައްޔިތުންނަށް ކަމުނުދިޔުމުގެ ސަބަބުން އެހެން ބިމަކަށް ބަދަލުކުރެވިފައިކަމަށް. ޕާކު ހެދުމަށް ކަނޑައަޅާފައި އިން ބަޖެޓު ކުޑަކަމަށް، އަދި ޕާކު ހެދުމަށް ފަންޑްރެއިޒް ކުރެވިފައިވާކަމަށް. މިކަހަލަ ކުދި ކުދި އުނދަގޫތަކެއް ހުރުމުގެ ސަބަބުން މަސައްކަތް ނުފެށި ކަމަށް.
ނިމުނު އިންސައްތަ:
39 އއ. ރަސްދޫ
* ކައުންސިލްގެ ޚަރަދުގައި ކުރިން އަޅާފައިވާ ޕާކެއްގައި ސާމާނު ބެހެއްޓި ޕާކު ބޭނުންކުރެވެވުން ދަނީ.
ނިމުނު އިންސައްތަ:
40 އއ. ފެރިދޫ
* 2 ފަހަރަށް އިއުލާން ކުރެވިގެން މިހާރު މީހަކު ލިބިފައި ކަމަށް އަދި ކުލަ ލުމުގެ މަސައްކަތް ވެސް ކުރިއަށް ދާނެ ކަމަށް.
ނިމުނު އިންސައްތަ:
41 ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީ ކުޅުދުއްފުށި
ޕާކުގެ ބިން ހަމަޖެހިފައި. އަދި އިއުލާން ނުކުރެވޭކަމަށް. ލަސްވަމުންދަނީ ސްޓާފުން މަދު ކަމުން
ނިމުނު އިންސައްތަ:
42 އއ. ހިމެންދޫ
ޕާކު ހުޅުވިފަ.
ނިމުނު އިންސައްތަ:
43 އދ. ހަންޏާމީދޫ
ޕާކުގެ ސާމާނު އިންސްޓޯލް ކުރެވިފައި. ޕާކު ހުޅުވުމަށް ރެޑީ ވަނީ ކަމަށް. އަދި މިނިސްޓްރީއަށް ސިޓީ ފޮނުވާނެކަމަށް.
ނިމުނު އިންސައްތަ:
44 ހދ. ވައިކަރަދޫ
* ބުޑުތައް އަޅާފައި. ޕާކު އެތެރޭގައި ވެލި ލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދަނީ؛ މުށިތައް ހުރުމުން. މި މަސައްކަތް ނިމުމުން ޕާކު ސެޓު ހަރުކުރެވޭނެކަމަށް.
ނިމުނު އިންސައްތަ:
45 އދ. އޮމަދޫ
* ޕާކު ސާމާނު އިންސްޓޯލް ކުރެވި އަދި ބައުންޑަރީ ވޯލް ރޭނިފައި އަދި އިތުރު އަޕްގްރޭޑެއް ނުކުރެވި ކަމަށް. ޕާކު ދަނީ މިހާރު ބޭނުން ކުރެވެމުން ކަމަށް. ރަސްމީކޮށް ހުޅުވޭނީ އެތެރެ ޒީނަތްތެރިކޮށްގެން ކަމަށް. އަދި ފަންޑް ލިބޭތޯ މަސައްކަތް ކުރާކަމަށް. މިކަންތައްތަކާއިހުރެ ލަސްވަމުން ދަނީކަމަށް.
ނިމުނު އިންސައްތަ:
46 އދ. ކުނބުރުދޫ
* ތަޅުން އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ނިމިފައި ކަމަށް. ޕާކު ސާމާނު އިންސްޓޯލް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދަނީކަމަށް. ކައުންސިލް ބަދަލު ވުމުގެ މަރުހަލާ އައުމުގެ ސަބަބުން ކަމަށް ލަސްވެގެން ދިޔައީ.
ނިމުނު އިންސައްތަ:
47 އދ. މަހިބަދޫ
* ބިން ކަނޑައެޅިފައި. ލަސްވަމުންދަނީ ރަށުގެ އެކުވެނި ހުރި ބިންތައް ބަދަލު ކުރުމުގެ ސަބަބުން،
ނިމުނު އިންސައްތަ:
48 އދ. މަންދޫ
* ބިން ކަނޑައެޅި ފައިނަލް ވެފައި. އަދި އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ނުފެށޭކަމަށް.
ނިމުނު އިންސައްތަ:
49 އދ. ދަނގެތި
* ޕާކު ނިމި، ވަގުތީ ގޮތުން ހުޅުވިފައި.
ނިމުނު އިންސައްތަ:
50 އދ. ދިގުރަށް
ޕާކު ހުޅުވިފަ.
ނިމުނު އިންސައްތަ:
51 އދ. ދިއްދޫ
ރަށުގެ ލޭންޑް ޔޫޒް ޕްލޭން ފައިނަލް ވުމުން، އެހެން ބިމެއްގައި ކުޑަކުދިންގެ ޕާކު އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދާނެކަމަށް.
ނިމުނު އިންސައްތަ:
52 ހދ. މަކުނުދޫ
* އިއުލާން ކުރެވިފައިކަމަށް. ނަމަވެސް އަދި އެއްވެސް ބަޔަކު އެޕްލައި ނުކުރާކަމަށް.
ނިމުނު އިންސައްތަ:
53 ވ. ފެލިދޫ
* ކުރިން ޕާކު ހަދާފައި އިން ލޮކޭޝަން ކުޑަކުދިންނަށް އެހާ ރައްކާތެރި ލޮކޭޝަނަކަށް ނުވުމުން އެހެން ތަނަކަށް ޕާކު ބަދަލު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދަނީކަމަށް. އެހެންވެކަމަށް ލަސްވަމުން ދަނީ.
ނިމުނު އިންސައްތަ:
54 ވ. ކެޔޮދޫ
* ރިޕޯޓް ފޮނުވަމުން ނުގެންދެވެނީ ޕާކުގެ މަސައްކަތްތައް ފެށިފައިނުވާތީ.
ނިމުނު އިންސައްތަ:
55 ވ. ރަކީދޫ
* ޕާކު ސާމާނު އަދި އިންސްޓޯލް ނުކުރެވޭކަމަށް.
ނިމުނު އިންސައްތަ:
56 މ. ރަތްމަންދޫ
އަދި އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ނުކުރެވޭ ކަމަށް،
ނިމުނު އިންސައްތަ:
57 މ. މުލައް
* ބިން ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދަނީ ކަމަށް. އެތަނުގައި ނިކަ ގަހެއް ހުރުމުގެ ސްބަބުން އެތަން ސާފުކުރަށް ޖެހުމުގެ ސަބަބުން ލަސްވަނީ ކަމަށް.
ނިމުނު އިންސައްތަ:
58 މ. މުލި
* އަދި އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ނުފަށާ
ނިމުނު އިންސައްތަ:
59 މ. ކޮޅުފުށި
* ކުރީ ކައުންސިލުން ޕާކު އަޅާ ސަރަހައްދުގެ ބިންސާފުކުރުމާއި، ބިންގަނޑު ލެވެލް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ވަނީ ނިންމާފަ. މަސައްކަތް ނުފެށި ލަސްވަމުންދަނީ، ބަނދަރުމަތި ތަރައްޤީ ކުރާނެ ގޮތުގެ ޕްލޭން އެކުލަވާލަމުން ދާތީއާއި، 2021ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކޮށްފައިވާ ބަޖެޓު ކުޑަކަމުން
ނިމުނު އިންސައްތަ:
60 މ. ދިއްގަރު
ޕާކު ނިމިފައި
ނިމުނު އިންސައްތަ:
61 މ. މަޑުއްވަރި
* ބަޖެޓުގެ ހުރިހާ ކަމެއް ނިމިފައި އަދި އެސްޓިމޭޓްވެސް ހެދިފައި. އޮފީސް އަދި ޖަމިއްޔާތަކާއި މަޝްވަރާ ކުރެވެމުން ދަނީ ސީ.އެސް.އާރުގެ ދަށުން މިމަސައްކަތް ކުރެވޭނެ ގޮތެއް ހޯދުމަށް.
ނިމުނު އިންސައްތަ:
62 ފ. ފީއަލި
ޕާކު ރަސްމީކޮށް ހުޅުވާފައި
ނިމުނު އިންސައްތަ:
63 ފ. ބިލެތްދޫ
ޕާކު ހުޅުވިފައި
ނިމުނު އިންސައްތަ:
64 ފ. މަގޫދޫ
ހުޅުވާފަކަމަށް. ނަމަވެސް މިނިސްޓްރީއަށް އަންގާފަނުވޭ.
ނިމުނު އިންސައްތަ:
65 ފ. ދަރަނބޫދޫ
* ކުޑަކުދިންގެ ޕާކު ޤާއިމުކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ބިމުގައިވާ ރުއްގަހުގެ ބަދަލު ހަމަޖައްސައި ބިންސާފުކޮށް އިންވަކިކޮށް ނިމިފައި.
ނިމުނު އިންސައްތަ:
66 ދ. ބަނޑިދޫ
* ޕާކުގެ ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ނިމިފައި. ޕާކު ހުޅުވާނެ ތާރީހެއް ފައިނަލް ކުރުމަށްފަހު މިނިސްޓަރ ދެއްވާނެކަމަށް އެންގެވި ކަމަށް
ނިމުނު އިންސައްތަ:
67 ދ. ހުޅުދެލި
7 ފެބްރުއަރީ 2021 ގައި ކައުންސިލަށް ފައިސާ ޖަމާކުރެވިފައި
ނިމުނު އިންސައްތަ:
68 ދ. މާއެނބޫދޫ
* ޕާކު އެޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ބިން ސާފުކުރުން ކުރިއަށްދަނީ
ނިމުނު އިންސައްތަ:
69 ދ. ކުޑަހުވަދޫ
* ޕާކު ރަސްމީކޮށް ހުޅުވާނެ ތާރީޚެއް ކަނޑައެޅުމަށް ސިޓީ ފޮނުވާނެކަމަށް. ވަގުތީ ގޮތުން ބޭނުންކުރެވޭ.
ނިމުނު އިންސައްތަ:
70 ތ. މަޑިފުށި
ބިމެއް ހަމަޖައްސާ ވަރަށް އަވަހަށް މަސައްކަތް ފެށޭނެކަމަށް
ނިމުނު އިންސައްތަ:
71 ތ. ދިޔަމިގިލި
* ޕާކުހެ ކުރެހުން ނިމިފައި. ފަންޑް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދަނީ. ލަސްވަނީ ޕާކު ރަނގަޅު ފެންވަރެއްގައި ހެދުމަށް ބޭނުންވާތީކަމަށް.
ނިމުނު އިންސައްތަ:
72 ތ. ކަނޑޫދޫ
* ޕާކު މަސައްކަތް ތަކުގެ 90% ނިމިފައި. ލަސްވަމުން ދިޔައީ ކޮވިޑްހާލަތާއި ގުޅިގެން އަދި ކައުންސިލް ބަދަލުވުމާއި ގުޅިގެން ކަމަށް.
ނިމުނު އިންސައްތަ:
73 ތ. ވަންދޫ
* ބަޖެޓު ނެތުމުގެ ސަބަބުން މަސައްކަތް ނުފެށިފައި ކަމަށް.
ނިމުނު އިންސައްތަ:
74 ތ. ހިރިލަންދޫ
ޕާކު ނިމިފައި
ނިމުނު އިންސައްތަ:
75 ތ. ކިނބިދޫ
* ޕާކު ރާވާ ނިމިފައި. މިހާރު ޕާކު ތެރެ ޒީނަތްތެރިކުރުމުގެ މަސައްކަތް އެކަނި ބާކީ
ނިމުނު އިންސައްތަ:
76 ތ. އޮމަދޫ
* އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ނުކުރާކަމަށް.
ނިމުނު އިންސައްތަ:
77 ށ. ނޫމަރާ
* ބައުންޑްރީ ވޯލްގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާކަމަށް. މިނިސްޓްރީއިން ދެއްވާފައިވާ ސާމާނު އެތުރުމަށްފަހުވެސް ޕާކުގައި ވަރަށް ބޮޑު ޖާގައެއް އޮންނާނެކަމަށް، އެހެންކަމުން 'އެމް.އެޗް ފައުންޑޭޝަން' އިން ހަދިޔާކޮށްފައިވާ ބައެއް ސާމާނު ބެހެއްޓޭނެކަމަށް މައުލޫމާތައްޓަކައި ހިއްސާކޮށްފައި.
ނިމުނު އިންސައްތަ:
78 ހއ. ކެލާ
ޕާކު ހުޅުވިފަ
ނިމުނު އިންސައްތަ:
79 ށ. ފޭދޫ
* ޕާކު ސެޓު ރާވާ ނިމިފައި. ވަށާފާރު ސިމެންތި ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ. މަސައްކަތް ހަވާލުކުރެވުނު ކޮންޓްރެކްޓަރ އާއި ޖެހުނު މައްސަލައެއްގެ ސަބަބުން މަސައްކަތް ހުއްޓިފައިކަމަށް. އެމައްސަލައާއި ގުޅިގެން އޭސީސީ އަދި ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީއަށް ލަފަޔަކަށް އެދެވިފައިކަމަށް.
ނިމުނު އިންސައްތަ:
80 ލ. ދަނބިދޫ
* ބިމުގެ ބަދަލު ހަމަޖެއްސުމަށް ވަރަށް ގިނަ ދުވަސް ނެގިކަމަށް. މިހާރު ގަސްތައް ނީލަން ކިޔާފައިކަމަށް. އަދި ބުޑުތައް ނެގުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދަނީކަމަށް.
ނިމުނު އިންސައްތަ:
81 ލ. ގަން
* 2 ފަހަރަށް އިއުލާން ކުރެވިފައި ކަމަށް. މީހަކު ކޮވި މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެކަމަށް.
ނިމުނު އިންސައްތަ:
82 ލ. ފޮނަދޫ
ޕާކުގެ މަސައްކަތް ނިމިފައިކަމަށް. ވަގުތީ ގޮތުން ބޭނުންކުރެވެމުންދޭ.
ނިމުނު އިންސައްތަ:
83 ލ. މާމެންދޫ
ޕާކު ހުޅުވިފައި
ނިމުނު އިންސައްތަ:
84 ށ. ފީވައް
* ބިމެއް އަދި ހަމަ ނުޖެހޭކަމަށް. ކައުންސިލްއިން އަދި ޑިސައިޑް ނުކުރެވޭ ކަމަށް.
ނިމުނު އިންސައްތަ:
85 ލ. ކުނަހަންދޫ
ކުޑަކުދިންގެ ޕާކުގެ މަސައްކަތް އިއުލާން ކުރެވި މައުލޫމާތު ސާފުކުރުމުގައި ދިމާވި މައްސަލައެއްގެ ސަބަބުން އަލުން އިއުލާނު ކުރެވި ބިޑްތައް އިވެލުއޭޓް ކުރުމަށްފަހު އާންމުންގެ ފަރާތުން ހުށައެޅުނު ޝަކުވާތަކެއްގެ ސަބަބުން އޭސީސީ އަދި ފިނޭންސްގެ ލަފައަކަށް އެދި ފޮނުވި ސިޓީގެ ޖަވާބު ލިބި މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެތީ، މިހާރު ވަނީ ބިޑް އިވެލުއޭޓްކޮށް ކުންފުންޏަކާއި އެ މަސައްކަތް ހަވާލުކުރެވިފައިކަމަށް.
ނިމުނު އިންސައްތަ:
86 ށ. ބިލެތްފަހި
* އިއުލާނުކުރެވި ބަޔަކު ލިބިފައި ކަމަށް. ނަމަވެސް ބަޖެޓުގެ ތާށިކަމެއް އުޅޭތީ މަސައްކަތް ނުފެށިކަމަށް.
ނިމުނު އިންސައްތަ:
87 ށ. ޅައިމަގު
* ޕާކުގެ ކޮންސެޕްޓެއް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ.
ނިމުނު އިންސައްތަ:
88 ގއ. ކޮލަމާފުށި
* ކޮވިޑާއި ގުޅިގެން މަސައްކަތް ނުކިރެވި.
ނިމުނު އިންސައްތަ:
89 ގއ. މާމެންދޫ
ޕާކު ހުޅުވިފައި.
ނިމުނު އިންސައްތަ:
90 ގއ. ނިލަންދޫ
ނިމިފައިކަމަށް. ވަގުތީ ގޮތުން ބޭނުންކުރެވެމުންދޭ.
ނިމުނު އިންސައްތަ:
91 ގއ. ދާންދޫ
* ޕާކު އަޅާނެ ސައިޓު ރެޑީ ނޫން ކަމަށް، ބަޖެޓް އެވެއިލެބަލް ނޫން ކަމަށް އަދި އެއްވެސް މަސައްކަތެއް އަމަލީ ގޮތުން ނުކުރެވޭ ކަމަށް. 2020ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި އަދި 2021ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައިވެސް ފައިސާ ނެތުމުގެ ސަބަބުން ޕާކު ސެޓު އިންސްޓޯލް ވަނީ ނުކުރެވި.
ނިމުނު އިންސައްތަ:
92 ގއ. ދެއްވަދޫ
* މަސައްކަތް ނުފެށި ލަސްވަނީ މިހާރު ހުރި ޕާކު ވަރަށް ބޮޑަށް ހަލާކުވެފައިވާތީ ބޮޑު މަރާމާތެއް ކުރަން މިވަގުތު ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓުގައި ތަންނުދޭތީ ކަމުގައި
ނިމުނު އިންސައްތަ:
93 ގއ. ގެމަނަފުށި
* މަސައްކަތް ހުއްޓިފައިވަނީ ކޮވިޑް-19ގެ ސަބަބުން ރަށް މޮނިޓަރިންގެ ހާލަތުގައިވާތީކަމަށް.
ނިމުނު އިންސައްތަ:
94 ހއ. ވަށަފަރު
* ބިޑް ޕްރޮސެސިންގ ގައި
ނިމުނު އިންސައްތަ:
95 ށ. ކޮމަންޑޫ
* ޕާކުގެ އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ނުކުރެވި އޮތީ ލޭންޑް ޔޫޒް ޕްލޭން އެކުލަވާނުލާތީ. ނަމަވެސް މިހާރު ލޭންޑް ޔޫޒް ޕްލޭން އެކުލަވާލަމުން ދަނީ، އަދި ނިމުނުހާ އަވަހަކަށް މަސައްކަތް ފެށޭނެކަމަށް.
ނިމުނު އިންސައްތަ:
96 ގދ. މަޑަވެލި
* ޕާކުގެ މަސައްކަތް ނިމިފައި (ކުރިންވެސް އަޅާފައި ހުރި ޕާކެއްގައި ސާމާނު އަތުރާލާފައި)
ނިމުނު އިންސައްތަ:
97 ގދ. ނަޑެއްލާ
* މަސައްކަތް ލަސްވެފައިވަނީ ކުރީގެ ކައުންސިލްއިން އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ކޮށްފައިނުވުމުގެ ސަބަބުން ކަމަށް.
ނިމުނު އިންސައްތަ:
98 ގދ. ގައްދޫ
* ބިންސާފުކޮށް ނިންމާފައިކަމަށް. ކުރީ ޕާކުގެ ލޮކޭޝަން ބަދަލުވެފައިވާކަމަށް.
ނިމުނު އިންސައްތަ:
99 ގދ. ރަތަފަންދޫ
* މިނިސްޓަރ ޕާކު ހުޅުވާދެއްވާފައި.
ނިމުނު އިންސައްތަ:
100 ގދ. ވާދޫ
* ކުރީ ކައުންސިލްއިން ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ނިންމާފައިވީތީ، އާ ކައުންސިލްއިން ހަމައެކަނި ހުޅުވީކަމަށް
ނިމުނު އިންސައްތަ:
101 ގދ. ފިޔޯރި
ޕާކު ހުޅުވިފައި
ނިމުނު އިންސައްތަ:
102 ގދ. ތިނަދޫ
ވަށައި ފާރުގެ އާރޓްވޯކް ކުރެހުމާއި، ޕާރކްގައި ހަރުކުރުމަށް ގެނެވިފައިވާ ސާމާނު އަތުރައި ކުލަޔާއި ދަވާދުލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ
ނިމުނު އިންސައްތަ:
0.00
މިމަޝްރޫޢާ ގުޅޭ މަތީގައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް އިން މި ޕޯޓަލަށް އަޕްޑޭޓްކުރައްވާފައިވާ މަޢުލޫމާތެވެ. އެގޮތުން މި މަޝްރޫޢާ ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް އާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.
3347300
[email protected]