12ރަށެއްގައި ކުޑަކުދިންގެ ޕާކު ތަރައްގީކުރުން
:
އައިޑީ:
ISLES/0713
: 25 އޮކްޓޫބަރު 2020
: 1 މޭ 2019
: 31 ޖަނަވަރީ 2021
:
:
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
2023 ގެ ބަޖެޓް :
700,000.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
: 4 ސެޕްޓެންބަރު 2022
: 25 އޮގަސްޓް 2019
: 30 ޖޫން 2021
:
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 22 ނޮވެންބަރު 2022

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 ފުވައްމުލައް ސިޓީ ފުވައްމުލައް
2 ހއ. ތުރާކުނު
3 އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫ
4 އައްޑޫ ސިޓީ މަރަދޫ
5 އައްޑޫ ސިޓީ ފޭދޫ
6 ހއ. މާރަންދޫ
7 ނ. މާޅެންދޫ
8 ނ. ލަންދޫ
9 ނ. މާފަރު
10 ހއ. އުތީމު
11 ނ. މިލަދޫ
12 ނ. ފޮއްދޫ
13 ހއ. ބާރަށް
14 ހއ. އުލިގަމު
15 ރ. ވާދޫ
16 ރ. މާކުރަތު
17 ރ. ރަސްމާދޫ
18 ރ. މަޑުއްވަރި
19 ރ. މީދޫ
20 ރ. ހުޅުދުއްފާރު
21 ރ. ދުވާފަރު
22 ބ. ކެންދޫ
23 ބ. ކިހާދޫ
24 ބ. ފުޅަދޫ
25 ބ. ގޮއިދޫ
26 ޅ. ހިންނަވަރު
27 ޅ. ނައިފަރު
28 ޅ. ކުރެންދޫ
29 ކ. ކާށިދޫ
30 ކ. ގާފަރު
31 ކ. ދިއްފުށި
32 ކ. ގުޅި
33 ކ. މާފުށި
34 ހދ. ނައިވާދޫ
35 ހދ. ނޮޅިވަރަންފަރު
36 ހއ. މޮޅަދޫ
37 ހދ. ނޮޅިވަރަމް
38 ހދ. ކުރިނބި
39 އއ. ރަސްދޫ
40 އއ. ފެރިދޫ
41 ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީ ކުޅުދުއްފުށި
42 އއ. ހިމެންދޫ
43 އދ. ހަންޏާމީދޫ
44 ހދ. ވައިކަރަދޫ
45 އދ. އޮމަދޫ
46 އދ. ކުނބުރުދޫ
47 އދ. މަހިބަދޫ
48 އދ. މަންދޫ
49 އދ. ދަނގެތި
50 އދ. ދިގުރަށް
51 އދ. ދިއްދޫ
52 ހދ. މަކުނުދޫ
53 ވ. ފެލިދޫ
54 ވ. ކެޔޮދޫ
55 ވ. ރަކީދޫ
56 މ. ރަތްމަންދޫ
57 މ. މުލައް
58 މ. މުލި
59 މ. ކޮޅުފުށި
60 މ. ދިއްގަރު
61 މ. މަޑުއްވަރި
62 ފ. ފީއަލި
63 ފ. ބިލެތްދޫ
64 ފ. މަގޫދޫ
65 ފ. ދަރަނބޫދޫ
66 ދ. ބަނޑިދޫ
67 ދ. ހުޅުދެލި
68 ދ. މާއެނބޫދޫ
69 ދ. ކުޑަހުވަދޫ
70 ތ. މަޑިފުށި
71 ތ. ދިޔަމިގިލި
72 ތ. ކަނޑޫދޫ
73 ތ. ވަންދޫ
74 ތ. ހިރިލަންދޫ
75 ތ. ކިނބިދޫ
76 ތ. އޮމަދޫ
77 ށ. ނޫމަރާ
78 ހއ. ކެލާ
79 ށ. ފޭދޫ
80 ލ. ދަނބިދޫ
81 ލ. ގަން
82 ލ. ފޮނަދޫ
83 ލ. މާމެންދޫ
84 ށ. ފީވައް
85 ލ. ކުނަހަންދޫ
86 ށ. ބިލެތްފަހި
87 ށ. ޅައިމަގު
88 ގއ. ކޮލަމާފުށި
89 ގއ. މާމެންދޫ
90 ގއ. ނިލަންދޫ
91 ގއ. ދާންދޫ
92 ގއ. ދެއްވަދޫ
93 ގއ. ގެމަނަފުށި
94 ހއ. ވަށަފަރު
95 ށ. ކޮމަންޑޫ
96 ގދ. މަޑަވެލި
97 ގދ. ނަޑެއްލާ
98 ގދ. ގައްދޫ
99 ގދ. ރަތަފަންދޫ
100 ގދ. ވާދޫ
101 ގދ. ފިޔޯރި
102 ގދ. ތިނަދޫ
700,000.00
މިމަޝްރޫޢާ ގުޅޭ މަތީގައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް އިން މި ޕޯޓަލަށް އަޕްޑޭޓްކުރައްވާފައިވާ މަޢުލޫމާތެވެ. އެގޮތުން މި މަޝްރޫޢާ ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް އާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.
3347300
[email protected]