34 އައިލެންޑްސް ވޯޓަރ އެންޑް ސްވަރޭޖް ޕްރޮޖެކްޓް
ފެނާއި ނަރުދަމާ
އައިޑީ:
ISLES/0715
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ޕްލޭންކޮށްފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
ޕްރިކޮލިފިކޭޝަން އަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ޕްރިކޮލިފައިވި ފަރާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު 01 އޮކްޓޯބަރ 2020 ގައި އިންޑިއަން އެގްޒިމް ބޭންކުން ވަނީ ލިބިފައި. ޕްރިކޮލިފައިވި ފަރާތްތަކަށް 22 އޮކްޓޯބަރ 2020 ގައި ވަނީ ޓެންޑަރ ޑޮކިއުމަންޓް އިޝޫކުރެވިފައި. ބިޑު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތާރީޚަކީ 06 ޑިސެމްބަރ 2020.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް (ދިވެހި ސަރުކާރު)
- ލޯން އެހީ (ކޮމާޝަލް ލޯންސް)
2020 ގެ ބަޖެޓް :
104,874,501.00 ރ
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 18 ނޮވެންބަރު 2020

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 ހއ. ކެލާ
2 ހއ. ބާރަށް
3 ހދ. ވައިކަރަދޫ
4 ށ. ޅައިމަގު
5 ށ. ފުނަދޫ
6 ނ. މަނަދޫ
7 ޅ. ކުރެންދޫ
8 ކ. ކާށިދޫ
9 ކ. ގާފަރު
10 އއ. ތޮއްޑޫ
11 އއ. މާޅޮސް
12 އދ. ދަނގެތި
13 އދ. ދިގުރަށް
14 ވ. ފުލިދޫ
15 ވ. ތިނަދޫ
16 ވ. ފެލިދޫ
17 މ. މުލި
18 މ. ކޮޅުފުށި
19 މ. މަޑުއްވަރި
20 ފ. ބިލެތްދޫ
21 ފ. ދަރަނބޫދޫ
22 ދ. މީދޫ
23 ދ. ބަނޑިދޫ
24 ތ. ހިރިލަންދޫ
25 ލ. އިސްދޫ
26 ލ. މާބައިދޫ
27 ލ. ކަލައިދޫ
28 ލ. ގަން
29 ލ. މާމެންދޫ
30 ގއ. މާމެންދޫ
31 ގއ. ދާންދޫ
32 ގއ. ގެމަނަފުށި
33 ގދ. މަޑަވެލި
34 ގދ. ހޯނޑެއްދޫ
35 ގދ. ފަރެސްމާތޮޑާ
0.00