34 އައިލެންޑްސް ވޯޓަރ އެންޑް ސްވަރޭޖް ޕްރޮޖެކްޓް
:
އައިޑީ:
ISLES/0715
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ކޮންޓްރެކްޓްކޮށްފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
ޕްރިކޮލިފިކޭޝަން އަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ޕްރިކޮލިފައިވި ފަރާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު 01 އޮކްޓޯބަރ 2020 ގައި އިންޑިއަން އެގްޒިމް ބޭންކުން ވަނީ ލިބިފައި. ޕްރިކޮލިފައިވި ފަރާތްތަކަށް 22 އޮކްޓޯބަރ 2020 ގައި ވަނީ ޓެންޑަރ ޑޮކިއުމަންޓް އިޝޫކުރެވިފައި. ބިޑު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތާރީޚު ވަނީ 13 ޑިސެމްބަރ 2020 ގެ ނިޔަލަށް ހަމަވެފައި. ޓެކްނިކަލް ބިޑް އަދި ފައިނޭންޝަލް އިވެލުއޭޝަން ނިމި، ނޭޝަނަލް ޓެންޑަރ ބޯޑާއި އެގްޒިމް ބޭންކުގެ އެޕްރޫވަލް ލިބުމުން މިމަޝްރޫޢުގެ އެއްބަސްވުުގައި 17 މާރިޗް 2021 ގައި ވަނީ ސޮއިކުރެވިފައެވެ. އަދި މިހާރު ކުރިއަށްދަނީ އި.އައި.އޭ ހެދުމުގެ މަސައްކަތް، ޑީޓޭިލް ސާރވޭ ހެދުން އަދި އިންޖިނިއަރިންގް އެޕްރޫވަލް ހޯދުން.
: 17 މާރިޗު 2021
: 1 ޑިސެންބަރު 2019
: 6 މޭ 2023
:
:
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
- ލޯން އެހީ ( އިންޑިއާ އެގްޒިމް ބޭންކް )
2021 ގެ ބަޖެޓް :
223,922,280.00 ރ
2022 ގެ ބަޖެޓް :
285,700,000.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
: 1 ސެޕްޓެންބަރު 2020
:
: 6 މޭ 2023
:
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 14 ސެޕްޓެންބަރު 2021

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 ހއ. ކެލާ
2 ހއ. ބާރަށް
3 ހދ. ވައިކަރަދޫ
4 ށ. ޅައިމަގު
5 ށ. ފުނަދޫ
6 ނ. މަނަދޫ
7 ޅ. ކުރެންދޫ
8 ކ. ކާށިދޫ
9 ކ. ގާފަރު
10 އއ. ތޮއްޑޫ
11 އއ. މާޅޮސް
12 އދ. ދަނގެތި
13 އދ. ދިގުރަށް
14 ވ. ފުލިދޫ
15 ވ. ތިނަދޫ
16 ވ. ފެލިދޫ
17 މ. މުލި
18 މ. ކޮޅުފުށި
19 މ. މަޑުއްވަރި
20 ފ. ބިލެތްދޫ
21 ފ. ދަރަނބޫދޫ
22 ދ. މީދޫ
23 ދ. ބަނޑިދޫ
24 ތ. ހިރިލަންދޫ
25 ލ. އިސްދޫ
26 ލ. މާބައިދޫ
27 ލ. ކަލައިދޫ
28 ލ. ގަން
29 ލ. މާމެންދޫ
30 ގއ. މާމެންދޫ
31 ގއ. ދާންދޫ
32 ގއ. ގެމަނަފުށި
33 ގދ. މަޑަވެލި
34 ގދ. ހޯނޑެއްދޫ
35 ގދ. ފަރެސްމާތޮޑާ
1,095,196,781.00