34 އައިލެންޑްސް ވޯޓަރ އެންޑް ސްވަރޭޖް ޕްރޮޖެކްޓް
ފެނާއި ނަރުދަމާ
އައިޑީ:
ISLES/0715
މަޝްރޫޢުގެ ސްޓޭޓަސް:
ޕްލޭންކޮށްފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
އީ.ޕީ.ސީ ކޮންޓްރެކްޓަރ ގެ ޕްރިކޮލިފިކޭޝަން ޑޮކިއުމަންޓް ވަނީ ފައިނަލްކުރެވިފައި. މަޝްރޫޢުގެ ކޮންސެޕްޓް ޑިޒައިން ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަރުޙަލާ ކުރިއަށްދަނީ. ޕްރޮޖެކްޓްގެ ޑީ.ޕީ.އާރް އަށް އިންޑިއާ ސަރުކާރުގެ އެޕްރޫވަލް ލިބުމާއެކު ޕްރިކޮލިފިކޭޝަން ނޯޓިސް އިންޑިއާގައި އިޝޫކުރެވޭނެ.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް (ދިވެހި ސަރުކާރު)
- ލޯން އެހީ (ކޮމާޝަލް ލޯންސް)
2020 ގެ ބަޖެޓް :
104,874,501.00 ރ
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 5 ޖޫން 2020

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 ހއ. ކެލާ
2 ހއ. ބާރަށް
3 ހދ. ވައިކަރަދޫ
4 ށ. ޅައިމަގު
5 ށ. ފުނަދޫ
6 ނ. މަނަދޫ
7 ޅ. ކުރެންދޫ
8 ކ. ކާށިދޫ
9 ކ. ގާފަރު
10 އއ. ތޮއްޑޫ
11 އއ. މާޅޮސް
12 އދ. ދަނގެތި
13 އދ. ދިގުރަށް
14 ވ. ފުލިދޫ
15 ވ. ތިނަދޫ
16 ވ. ފެލިދޫ
17 މ. މުލި
18 މ. ކޮޅުފުށި
19 މ. މަޑުއްވަރި
20 ފ. ބިލެތްދޫ
21 ފ. ދަރަނބޫދޫ
22 ދ. މީދޫ
23 ދ. ބަނޑިދޫ
24 ތ. ހިރިލަންދޫ
25 ލ. އިސްދޫ
26 ލ. މާބައިދޫ
27 ލ. ގަން
28 ލ. މާމެންދޫ
29 ގއ. މާމެންދޫ
30 ގއ. ދާންދޫ
31 ގއ. ގެމަނަފުށި
32 ގދ. މަޑަވެލި
33 ގދ. ހޯނޑެއްދޫ
34 ގދ. ފަރެސްމާތޮޑާ
0.00