34 އައިލެންޑްސް ވޯޓަރ އެންޑް ސްވަރޭޖް ޕްރޮޖެކްޓް
:
އައިޑީ:
ISLES/0715
:
: 17 މާރިޗު 2021
: 6 މޭ 2023
:
:
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
- ލޯން އެހީ ( އިންޑިއާ އެގްޒިމް ބޭންކް )
2023 ގެ ބަޖެޓް :
195,106,666.00 ރ
2024 ގެ ބަޖެޓް :
463,079,274.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
:
: 29 ޖަނަވަރީ 2022
: 6 މޭ 2023
:
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 3 އޮކްޓޫބަރު 2023

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 ހއ. ކެލާ
ހއ.ކެލާ ފެނުގެ ނިޒާމް ގާއިމްކުރުން
އެޑްމިން ބިލްޑިންގ މަސައްކަތް ކުރިޔަށްދަނީ. ފެނުގެ ނިޒާމް ގާއިމްކުރުމުގެ ހޮޅި ވަޅުލުމުގެ މަސައްކަތް 99% ނިމިފައި. ރެއިން ވޯޓަރ ނެޓްވޯކްގެ ހޮޅިވަޅުމުގެ މަސައްކަތް 47% ނިމިފައި
0.00
2 ހއ. ބާރަށް
ހއ.ބާރަށް ފެނުގެ ނިޒާމް ގާއިމްކުރުން
އެޑްމިން ބިލްޑިންގ މަސައްކަތް ކުރިޔަށްދަނީ. ފެނުގެ ނެޓްވޯކްގެ ހޮޅިވަޅުލުމުގެ 99% މަސައްކަތް ނިމިފައި. ރެއިން ވޯޓަރ ނެޓްވޯކް ހޮޅިވަޅުލުމުގެ 70% މަސައްކަތް ނިމިފައި
0.00
3 ހދ. ވައިކަރަދޫ
ހދ.ވައިކަރަދޫ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމްކުރުން
އެޑްމިން ބިލްޑިން އަދި ނަރުދަމާ ނެޓްވޯކް ހޮޅިވަޅުލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށްދަނީ
0.00
4 ށ. ޅައިމަގު
ށ.ޅައިމަގު ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމްކުރުން
އެޑްމިން ބިލްޑިންގ އަދި ހޮޅިވަޅުލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށްދަނީ
0.00
5 ށ. ފުނަދޫ
ށ.ފުނަދޫ ފެނުގެ ނިޒާމް ގާއިމްކުރުން
އެޑްމިން ބިލްޑިންގ އަދި ހޮޅިވަޅުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށްދަނީ
0.00
6 ނ. މަނަދޫ
ނ.މަނަދޫ ފެނުގެ ނިޒާމް ގާއިމްކުރުން
އެޑްމިން ބިލްޑިންގ އަދި ހޮޅިވަޅުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށްދަނީ
0.00
7 ޅ. ކުރެންދޫ
ޅ.ކުރެންދޫ ފެނުގެ ނިޒާމް ގާއިމްކުރުން
އާރްއޯ ބިލްޑިންގ އަދި ފެނުގެ ނެޓްވޯކްގެ ޕައިޕް ލޭއިންގ މަސައްކަތް ކުރިޔަށްދަނީ
0.00
8 ކ. ކާށިދޫ
ކ.ކާށިދޫ ފެނުގެ ނިޒާމް ގާއިމްކުރުން
އެޑްމިން ބިލްޑިންގ މަސައްކަތް ކުރިޔަށްދަނީ ފެނުގެ ނެޓްވޯކް ހޮޅިވަޅުލުމުގެ 99% މަސައްކަތް ނިމިފައި
0.00
9 ކ. ގާފަރު
ކ.ގާފަރު ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމްކުރުން
އެޑްމިން ބިލްޑިންގ އަދި ހޮޅިވަޅުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށްދަނީ
0.00
10 އއ. ތޮއްޑޫ
އއ.ތޮއްޑޫ ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމްކުރުން
ނަރުދަމާ ނެޓްވޯކް ހޮޅިވަޅުލުން އަދި އެސް.ޕީ.އެސް މަސައްކަތް ކުރިޔަށްދަނީ
0.00
11 އއ. މާޅޮސް
އއ.މާޅޮސް ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމްކުރުން
އެޑްމިން ބިލްޑިންގ އަދި ހޮޅިވަޅުލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށްދަނީ
0.00
12 އދ. ދަނގެތި
އދ.ދަނގެތި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމްކުރުން
ހޮޅިވަޅުލުން، މޭންހޯލް ޝަޓަރިންގ އެންޑް ރީއެންފޯސްމަންޓް މަސައްކަތް އަދި ސީ އައުޓްފޯލް މަސައްކަތް ކުރިޔަށްދަނީ
0.00
13 އދ. ދިގުރަށް
އދ.ދިގުރަށް ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމްކުރުން
އެޑްމިން ބިލްޑިންގ އަދި ހޮޅިވަޅުލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށްދަނީ
0.00
14 ވ. ފުލިދޫ
ވ.ފުލިދޫ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމްކުރުން
އެޑްމިން ބިލްޑިންގ އަދި ހޮޅިވަޅުލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށްދަނީ
0.00
15 ވ. ތިނަދޫ
ވ.ތިނަދޫ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމްކުރުން
އެޑްމިން ބިލްޑިންގ އަދި ހޮޅިވަޅުލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށްދަނީ
0.00
16 ވ. ފެލިދޫ
ވ.ފެލިދޫ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމްކުރުން
އެޑްމިން ބިލްޑިންގ އަދި ހޮޅިވަޅުލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށްދަނީ
0.00
17 މ. މުލި
މ.މުލި ފެނުގެ ނިޒާމް ގާއިމްކުރުން
ޓޭންކް އެރެކްޝަން މަސައްކަތް އަދި އެޑްމިން ބިލްޑިންގ މަސައްކަތް، އާރްއޯ ޕައިޕްލައިން މަސައްކަތް ކުރިޔަށްދަނީ
0.00
18 މ. ކޮޅުފުށި
މ.ކޮޅުފުށި ފެނުގެ ނިޒާމް ގާއިމްކުރުން
އެޑްމިން ބިލްޑިންގ އަދި ހޮޅިވަޅުލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށްދަނީ. ބޯވެލް 1،2 ގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށްދަނީ
0.00
19 މ. މަޑުއްވަރި
މ.މަޑުއްވަރި ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމްކުރުން
އެޑްމިން ބިލްޑިންގ އަދި ހޮޅި ވަޅުލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށްދަނީ
0.00
20 ފ. ބިލެތްދޫ
ފ.ބިލެތްދޫ ފެނުގެ ނިޒާމް ގާއިމްކުރުން
އެޑްމިން ބިލްޑިންގ އަދި ހޮޅިވަޅުލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށްދަނީ
0.00
21 ފ. ދަރަނބޫދޫ
ފ.ދަރަބޫދޫ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމްކުރުން
އެޑްމިން ބިލްޑިންގ އަދި ހޮޅިވަޅުލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށްދަނީ.
0.00
22 ދ. މީދޫ
ދ.މީދޫ ފެނުގެ ނިޒާމް ގާއިމްކުރުން
އެޑްމިން ބިލްޑިންގ އަދި ހޮޅިވަޅުލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށްދަނީ. ޓޭންކް އެރެކްޝަން މަސައްކަތް ކުރިޔަށްދަނީ
0.00
23 ދ. ބަނޑިދޫ
ދ.ބަނޑިދޫ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމްކުރުން
އެޑްމިން ބިލްޑިންގ އަދި ހޮޅިވަޅުލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށްދަނީ
0.00
24 ތ. ހިރިލަންދޫ
ތ.ހިރިލަންދޫ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމްކުރުން
އެޑްމިން ބިލްޑިންގ އަދި ހޮޅިވަޅުލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށްދަނީ. ޕީއެސް 1 އަދި 2 މަސައްކަތް ކުރިޔަށްދަނީ
0.00
25 ލ. އިސްދޫ
ލ.އިސްދޫ ފެނުގެ ނިޒާމް ގާއިމްކުރުން
އެޑްމިން ބިލްޑިންގ އަދި ހޮޅިވަޅުލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށްދަނީ. ބްރައިން އައުޓްފޯލް ޕައިޕް ލޭޔިންގ މަސައްކަތް ކުރިޔަށްދަނީ.
0.00
26 ލ. މާބައިދޫ
ލ.މާބައިދޫ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމްކުރުން
އެޑްމިން ބިލްޑިންގ އަދި ހޮޅިވަޅުލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށްދަނީ ޓޭންކް ފައުންޑޭޝަން މަސައްކަތް 100% ނިމިފައި
0.00
27 ލ. ކަލައިދޫ
ލ.ކަލައިދޫ ފެނުގެ ނިޒާމް ގާއިމްކުރުން
އެޑްމިން ބިލްޑިންގ އަދި ހޮޅިވަޅުލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށްދަނީ ރެއިން ވޯޓަރ ސްޓޯރޭޖް ޓޭންކް މަސައްކަތް ކުރިޔަށްދަނީ
0.00
28 ލ. ގަން
ލ.ގަން ފެނުގެ ނިޒާމް ގާއިމްކުރުން
އެޑްމިން ބިލްޑިންގ އަދި ހޮޅިވަޅުލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށްދަނީ
0.00
29 ލ. މާމެންދޫ
ލ.މާމެންދޫ ފެނުގެ ނިޒާމް ގާއިމްކުރުން
އެޑްމިން ބިލްޑިންގ އަދި ހޮޅިވަޅުލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށްދަނީ ސްޓޯރޭޖް ޓޭންކް މަސައްކަތް ކުރިޔަށްދަނީ
0.00
30 ގއ. މާމެންދޫ
ގއ.މާމެންދޫ ފެނުގެ ނިޒަމް ގާއިމްކުރުން
އެޑްމިން ބިލްޑިންގ މަސައްކަތް ކުރިޔަށްދަނީ ފެނުގެ ނެޓްވޯކް ހޮޅިވަޅުލުމުގެ 100% މަސައްކަތް ނިމިފައި
0.00
31 ގއ. ދާންދޫ
ގއ.ދާންދޫ ފެނުގެ ނިޒާމް ގާއިމްކުރުން
އެޑްމިން ބިލްޑިންގ އަދި ހޮޅިވަޅުލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށްދަނީ ޓޭންކް މަސައްކަތް ކުރިޔަށްދަނީ
0.00
32 ގއ. ގެމަނަފުށި
ގއ.ގެމަނަފުށި ފެނުގެ ނިޒާމް ގާއިމްކުރުން
އެޑްމިން ބިލްޑިންގ އަދި ހޮޅިވަޅުލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށްދަނީ ޓޭންކް މަސައްކަތް ކުރިޔަށްދަނީ
0.00
33 ގދ. މަޑަވެލި
ގދ.މަޑަވެލި ފެނުގެ ނިޒާމް ގާއިމްކުރުން
އެޑްމިން ބިލްޑިންގ އަދި ހޮޅިވަޅުލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށްދަނީ ޓޭންކް މަސައްކަތް ކުރިޔަށްދަނީ
0.00
34 ގދ. ހޯނޑެއްދޫ
ގދ.ހޯނޑެއްދޫ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމްކުރުން
އެޑްމިން ބިލްޑިންގ އަދި ހޮޅިވަޅުލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށްދަނީ ޓޭންކް މަސައްކަތް ކުރިޔަށްދަނީ
0.00
35 ގދ. ފަރެސްމާތޮޑާ
ގދ.ފަރެސްމާތޮޑާ ފެނުގެ ނިޒާމް ގާއިމްކުރުން
އެޑްމިން ބިލްޑިންގ އަދި ހޮޅިވަޅުލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށްދަނީ ޓޭންކް މަސައްކަތް ކުރިޔަށްދަނީ
0.00
1,212,757,445.00
މިމަޝްރޫޢާ ގުޅޭ މަތީގައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އިން މި ޕޯޓަލަށް އަޕްޑޭޓްކުރައްވާފައިވާ މަޢުލޫމާތެވެ. އެގޮތުން މި މަޝްރޫޢާ ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.
3320202
[email protected]