34 އައިލެންޑްސް ވޯޓަރ އެންޑް ސްވަރޭޖް ޕްރޮޖެކްޓް
ފެނާއި ނަރުދަމާ
އައިޑީ:
ISLES/0715
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ޕްލޭންކޮށްފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
އީ.ޕީ.ސީ ކޮންޓްރެކްޓަރގެ ޕްރިކޮލިފިކޭޝަން އަށް އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހެޅުމަށް 24 ޖުލައި 2020 ގައި ވަނީ އިންޑިއާ ގައި އިއުލާނުކުރެވިފައި. ޕްރިކޮލިފިކޭޝަަން އަށް ކުރިމަތިލިމުގެ މުއްދަތު ހަމަވާނީ 24 އޯގަސްޓް 2020 ގައި.
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް (ދިވެހި ސަރުކާރު)
- ލޯން އެހީ (ކޮމާޝަލް ލޯންސް)
2020 ގެ ބަޖެޓް :
104,874,501.00 ރ
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 4 އޮގަސްޓް 2020

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 ހއ. ކެލާ
2 ހއ. ބާރަށް
3 ހދ. ވައިކަރަދޫ
4 ށ. ޅައިމަގު
5 ށ. ފުނަދޫ
6 ނ. މަނަދޫ
7 ޅ. ކުރެންދޫ
8 ކ. ކާށިދޫ
9 ކ. ގާފަރު
10 އއ. ތޮއްޑޫ
11 އއ. މާޅޮސް
12 އދ. ދަނގެތި
13 އދ. ދިގުރަށް
14 ވ. ފުލިދޫ
15 ވ. ތިނަދޫ
16 ވ. ފެލިދޫ
17 މ. މުލި
18 މ. ކޮޅުފުށި
19 މ. މަޑުއްވަރި
20 ފ. ބިލެތްދޫ
21 ފ. ދަރަނބޫދޫ
22 ދ. މީދޫ
23 ދ. ބަނޑިދޫ
24 ތ. ހިރިލަންދޫ
25 ލ. އިސްދޫ
26 ލ. މާބައިދޫ
27 ލ. ގަން
28 ލ. މާމެންދޫ
29 ގއ. މާމެންދޫ
30 ގއ. ދާންދޫ
31 ގއ. ގެމަނަފުށި
32 ގދ. މަޑަވެލި
33 ގދ. ހޯނޑެއްދޫ
34 ގދ. ފަރެސްމާތޮޑާ
0.00