ޕްރޮވިޝަން އޮފް ޔުޓިލިޓީސް ފޮރ 50 ހައުސިންގ ޔުނިޓް
:
އައިޑީ:
ISLES/0716
މަޝްރޫއުގެ ސްޓޭޓަސް:
ނިމިފައި
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
ލ.ފޮނަދޫގައި އިމާރާތް ކޮށްފައިވާ 50 ހައުސިންގ ޔުނިޓް އަށް ފެނާއި ކަރަންޓް އަދި ނަރުދަމާގެ ހިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތް ނިމިފައި
:
: 20 މާރިޗު 2019
:
:
: 19 ނޮވެންބަރު 2019
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް ( ދިވެހި ސަރުކާރު )
2021 ގެ ބަޖެޓް :
49,389.00 ރ
އަމަލީ މަސައްކަތުގެ ތާރީޚުތައް
:
: 15 އޮކްޓޫބަރު 2019
:
: 19 ނޮވެންބަރު 2019
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 5 ސެޕްޓެންބަރު 2021

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 ލ. ފޮނަދޫ 49,389.00
49,389.00