ރ.ދުވާފަރު ފުޓުބޯޅަ ދަނޑު ސްޓޭޑިއަމް ތަރައްގީކުރުން
ކުޅިވަރު
އައިޑީ:
ISLES/0724
މަޝްރޫޢުގެ ސްޓޭޓަސް:
ހިނގަމުންދަނީ
ސްޓޭޓަސް ތަފްޞީލް:
1- ރ.ދުވާފަރު ފުޓުބޯޅަދަނޑުގެ ސަބްބެސް ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފެށިފައި. 2- ރ.ދުވާފަރު ފުޓުބޯޅަދަނޑުގައި ޓަރފްއެޅުމުގެ މަސައްކަތް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީއަށް ޓެންޑަރ ކުރުމަށް ފޮނުވިފައި
މުއައްސަސާ:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ފަންޑިންގ:
- ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓް (ދިވެހި ސަރުކާރު)
2020 ގެ ބަޖެޓް :
6,000,000.00 ރ
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި: 6 ޖުލައި 2020

ރަށްތައް

ރަށް ބަޖެޓް (ރުފިޔާ)
1 ރ. ދުވާފަރު
0.00